Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Informace ,,Oprav dům po babičce”

1. U programu podpory „Oprav dům po babičce“ je kladen velký nárok na splnění komplexního zateplení domu, jedná se o:
• Zateplení podlah
• Zateplení fasády, s dodržením barvy omítky dle předpisu dotačního titulu
• Zateplení stropů, šikmin
• Výměna oken a dveří

2. Lze využít i na výstavbu nového rodinného domu umístěného na místě původního, žadatelem odstraněného rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci lze žádat za stejných podmínek jako v případě stávajících rodinných domů, a to za předpokladu, že energeticky vztažná plocha nového rodinného domu nepřekročí 350 m2 a k odstranění původní stavby došlo bezprostředně a v souvislosti s přípravou stavby nového domu. V tomto případě je prioritou předcházení vzniku odpadu, pokud nelze této situaci předejít, musí dojít k jeho opětovnému použití – recyklaci, a to nejméně v 70% stavebního a demoličního odpadu, neklasifikovaného jako nebezpečný.

• Podporována jsou opatření, která byla realizována po 1.1.2021
• Podmínkou je, aby bylo poslední dokončené opatření bylo v termínu po 17.7.2023.
• Dokončení prací je dáno 24 měsíců od akceptace žádosti nejpozději však do 30.6.2028.
• Žadatel je povinen zůstat vlastníkem nemovitosti po celou dobu udržitelnosti 10 let.
• Žadatel a členové domácnosti jsou povinni mít ve stavbě trvalý pobyt a užívat je po celou dobu udržitelnosti 10 let.
• Žadatel nebo člen domácnosti nesmí vlastnit další stavbu pro bydlení nebo podíl na bytovém družstvu, a to včetně bytu v bytovém domě.

Rodinný bonus
Bonus je poskytován k žádostem v případech, kdy žadatel prokáže, že má ve své výchově nezaopatřené dítě, a to dítě vlastní, osvojené nebo v dlouhodobé pěstounské péči. Výše bonusu je stanovena na 50 000 Kč za každé dítě v plné výchově žadatele a 25 000 Kč v případě střídavé nebo společné péče, a to v okamžiku podání žádosti. V případě současného čerpání zvýhodněného úvěru, lze prostřednictvím samostatně vyhlášené výzvy požádat o bonus i na další děti narozené v období od podání žádosti o podporu v tomto programu do roku 2030.
Zvýhodněný úvěr lze čerpat na základě vydaného rozhodnutí v tomto programu, a to prostřednictvím stavebních spořitelen, případně bank, které tento produkt začnou nabízet v průběhu roku 2024.

Čerpání podpory
Faktury se podle nových podmínek nevkládají přímo do systému AIS SFŽP, ale slouží jako podklad pro součet vynaložených a uznatelných nákladů. Faktury zasíláte k nám na zpracování. Faktury musí být v souladu s podmínkami ,,Oprav dům po babičce“ a je potřeba mít je k dispozici po celou dobu udržitelnosti (10 let ode dne vydání rozhodnutí) pro případnou kontrolu ze strany SFŽP. Pokud v případě kontroly nedoložíte faktury vztahující se k čerpané dotaci dle pravidel NZÚ, můžete být vyzváni k vrácení podpory.

Čerpání prostředků podpory je možné až po vydání kladného rozhodnutí ministra.
Podpora je žadateli poskytnuta bezhotovostním převodem finančních prostředků v Kč na dotační bankovní účet žadatele uvedený v AIS SFŽP ČR, a to ve výši stanovené v kladném rozhodnutí ministra.
Dotační účet žadatel zřídí před podáním žádosti o podporu a nebude jej užívat k jiným účelům, než přijetí dotace a úhradám výdajů souvisejících s realizací opatření. Na vyžádání Fondu se žadatel zavazuje předložit úplný výpis transakcí na tomto účtu. Dotační prostředky na tomto účtu nesmí být užity k jiným účelům a převáděny na jiné účty s výjimkou úhrady nákladů na podporované opatření.
Podpora může být poskytnuta:
• před dokončením prací na domě
• po dokončení prací na domě
Poskytnuté zálohové prostředky je příjemce povinen použít účelově pouze na úhradu přímých realizačních výdajů. Neoprávněné použití prostředků, popř. zadržování prostředků Fondu je považováno za porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 218/2000 Sb., (rozpočtová pravidla). Porušení rozpočtové kázně řeší orgány finanční správy vyměřením odvodu prostředků a vyčíslením penále za porušení rozpočtové kázně.
V případech, kdy dojde, ať už ze strany žadatele nebo Fondu k ukončení žádosti nebo ke snížení výše podpory oproti výši stanovené v rozhodnutí ministra, dojde k zúčtování zálohy a žadateli bude vyčíslena vratka, kterou je povinen uhradit ve stanoveném termínu. O vyčíslení vratky, kde jsou uvedeny i platební informace (bankovní účet, variabilní symbol, termín úhrady atd.) je žadatel písemně informován. Bez těchto informací finanční prostředky nevracejte!

Zdroj: Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v podprogramu Nová zelená úsporám RODINNÉ DOMY ,,Oprav dům po babičce”, aktualizace září 2023