Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

15 často kladených otázek

Nabízíme odpovědi na časté dotazy k dotačním programům pro rodinné domy Nová zelená úsporám a Oprav dům po babičce. Programy byly spuštěny na konci září 2023. 

 1. Chtěl bych zažádat podporu na ,,Oprav dům po babičce“ co všechno musím zateplit?

U programu podpory „Oprav dům po babičce“ je kladen velký nárok na splnění komplexního zateplení domu, jedná se o:
• Zateplení podlah
• Zateplení fasády s dodržením barvy omítky dle vzorníku barev NCS
• Zateplení stropů, šikmin
• Výměna oken a dveří

Podporu lze využít i na výstavbu nového rodinného domu umístěného na místě původního, žadatelem odstraněného rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, a to za předpokladu, že energeticky vztažná plocha nového rodinného domu nepřekročí 350 m2 a k odstranění původní stavby došlo bezprostředně a v souvislosti s přípravou stavby nového domu. Prioritou je předcházení vzniku odpadu, pokud nelze této situaci předejít, musí dojít k jeho opětovnému použití – recyklaci, a to nejméně v 70% stavebního a demoličního odpadu, neklasifikovaného jako nebezpečný.

Podmínkou je, aby poslední dokončené opatření bylo v termínu po 17. 7. 2023.

 

 1. Slyšel jsem, že nemusím mít na jednotlivé zateplení faktury, je to tak?

Faktury se podle nových podmínek nevkládají přímo do systému AIS SFŽP, ale slouží jako podklad pro součet vynaložených a uznatelných nákladů. Faktury zasíláte k nám na zpracování.  Faktury musí být v souladu s podmínkami NZÚ a je potřeba mít je k dispozici po celou dobu udržitelnosti (10 let ode dne vydání rozhodnutí) pro případnou kontrolu ze strany SFŽP. Pokud v případě kontroly nedoložíte faktury vztahující se k čerpané dotaci dle pravidel NZÚ, můžete být vyzváni k vrácení podpory.

 

 1. Na koho musí být práce a materiál fakturovány?

Daňové a účetní doklady za realizaci podporovaných opatření – doklady (např. faktury, smlouvy apod.) musí splňovat zákonné náležitosti, musí být vystaveny výhradně na jméno žadatele nebo jiného spoluvlastníka rodinného domu, který je předmětem žádosti o podporu. Faktury musí obsahovat název materiálu, tl. materiálu, m2 zateplené plochy. K oknům je potřeba dodat rozpis k oknům (smlouvu nebo cenovou nabídku). Ve všech fakturách musí být zapsáno místo realizace stavby.

 

 1. Jak vysokou dotaci dostanu?

Výsledná částka je ovlivněna rozsahem a kvalitou plánovaných zateplení. Čím lepší konečné parametry na úsporu energie, tím vyšší finanční podpora.

 

 1. Je vysoká pravděpodobnost, že dotaci dostaneme proplacenou?

ANO, pokud dodržíte našimi projektanty navržená opatření. Bez konzultace případných změn navržených opatření nelze zaručit, že bude dosaženo potřebné úspory. Např. pokud se rozhodnete upravit tloušťku izolací nebo materiál, a nebude dosaženo potřebné izolační schopnosti, bude opatření vyřazeno z dotace a přiznaná výše dotace bude o tuto část ponížena.

 

 1. Kolik procent celkového nákladu vlastně je možné v rámci dotace získat? Pokud by rozpočet byl například 100 000,- Kč, je možné dostat v dotaci za nějakých okolností také 100 000,- Kč nebo pouze určité procento?

Výše dotace se počítá podle plochy zateplovaných konstrukcí (oblast A) nebo podle jednotkové výše pro danou oblast. Z reálně proinvestovaných peněz na způsobilé náklady dostanete 50 %, maximálně však do výše přiznané dotace.

Např. pokud budete mít nárok na zateplení podporu ve výši 200 000 Kč

 • a proinvestujete 400 000 Kč, obdržíte plnou výši podpory
 • a proinvestujete 300 000 Kč, dostanete dotaci 150 000 Kč
 • a proinvestujete 500 000 Kč, dostanete maximálně slíbených 200 000 Kč

Proinvestovaná částka se počítá ze součtu způsobilých nákladů, tzn. okna + izolace + stínicí technika.

V případě kombinací např. oblast A zateplení – výše podpory 200.000 Kč + oblast C solární ohřev vody – výše podpory 45.000 Kč. Celkem akceptovaná dotace 245.000 Kč. Pro vyplacení plné výše dotace je nutno proinvestovat min. dvakrát více za každou oblast, tedy 400 000,- Kč za zateplení, 90 000,- Kč za solární ohřev vody.

K dotaci za opatření se navíc přičítají bonusy – za kombinaci opatření nebo pro vybrané kraje, regiony a obce.

 

 1. Je možné provést zateplení (oblast A) svépomocí?

ANO, majitelé a stavitelé rodinných domů mohou získat dotaci také na úsporné rekonstrukce domů provedenésvépomocí. Není tedy nutné, aby stavební práce provedla odborná firma. Je nutné mít faktury o zakoupeném materiálu, jednotlivých výrobcích dle pravidel pro dotace. Výše podpory je vždy max. 50% z uznatelných výdajů, tedy dokladů o zakoupených materiálech.

 

 1. Je možné uplatnit faktury před podáním žádosti o dotaci Nová zelená úsporám?

Dle informací ze Státního fondu životního prostředí jsou uznatelné faktury vystavené od 1. 1. 2021. V průběhu programu se může termín upravovat. Zateplení by také mělo vyhovovat podmínkám programu Nová zelená úsporám z pohledu celkových tepelně izolačních vlastností. Pro každou konstrukci je potřeba navrhnout správnou tloušťku izolace. Proto doporučujeme počkat s pracemi až po dokončení výpočtu.

 

 1. Co je způsobilý a nezpůsobilý výdaj?

Způsobilý náklad je veškerý nutný materiál použitý na prováděná opatření a jeho montáž, náklady na projektovou dokumentaci, průkaz energetické náročnosti budovy, zprávu odborného technického dozoru.

 • Například u zateplení šikmé střechy Vám může být proplacena konstrukce na vložení izolace (práce i materiál) a následné sádrokartonové práce v m2 položené izolace. Výmalba se již neproplácí – nezpůsobilý výdaj.
 • U zateplení podlahy je způsobilý náklad podkladní beton, vložení izolace, anhydrit v m2 položené izolace. Podlahová krytina se již neproplácí – nezpůsobilý výdaj.

Mezi způsobilé výdaje je možné zahrnout faktury za materiál, výpůjčku nářadí.

 

 1. Na co mohu získat dotaci pro svůj rodinný dům?

Podporu Nová zelená úsporám získáte na snížení energetické náročnosti domu (dílčí, základní nebo optimální zateplení), výstavbu či nákup domu s nízkou energetickou náročností s šetrným způsobem vytápění, fotovoltaické systémy, solární systémy na přípravu teplé vody, získávání tepla z odpadní vody, rekuperaci. Dále na hospodaření s dešťovou a odpadní vodou, výstavbu zelených střech a spolu se zateplením na stínicí techniku. Dále na dobíjecí stanici a výměnu nevyhovujících zdrojů tepla. Jednotlivá opatření je možné kombinovat v rámci jedné žádosti nebo žádat samostatně, u adaptačních a mitigačních opatření – zelená střecha, dešťovka a ekomobilita lze žádat pouze v kombinaci s jiným opatřením. Podrobnější informace najdete v sekci Rodinný dům.

 

 1. Je možné podat žádost o podporu pouze na okna?

Závisí na velikosti oken, poměru k ostatním konstrukcím a několika dalších parametrech. Výměna oken tedy téměř nikdy nestačí a je nutné provést ještě další opatření, alespoň na části dalších konstrukcí, jako např. zateplení stropů. Bez podrobného posouzení nelze splnění podmínek pro poskytnutí dotace garantovat.

 

 1. Na výměnu jakých původních zdrojů tepla mohu žádat dotaci?

Kotel na tuhá paliva – v případě, že je 1., 2. nebo neurčené emisní třídy. Je nutné doložit fotografii zapojeného starého zdroje tepla, revizi kotle ne starší 3 let a po výměně i doklad o ekologické likvidaci.

Plynový kotel – musí být starší 20 let a lze ho vyměnit pouze za tepelné čerpadlo. Je nutné doložit fotografii zapojeného starého zdroje tepla, fotografii štítku s čitelným rokem výroby nebo jiný doklad o stáří kotle např. záruční list, fakturu, revizi, doklad o instalaci apod. Po výměně také doklad o ekologické likvidaci. Dále je nutné doložit, že průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy splňuje klasifikační třídu A – D. Dokládá se průkazem energetické náročnosti budovy (PENB). Pokud probíhá výměna současně se zateplením domu, není potřeba PENB dokládat.

Elektrické přímotopy, elektrokotellze vyměnit pouze za elektrická tepelná čerpadla. Je nutno dodat vyúčtování spotřeby elektrické energie za uplynulé 2 roky jako doklad o tom, že šlo o hlavní zdroj tepla.

Lokální topidlo na tuhá paliva – je nutné doložit fotografii topidla (topidel) napojených na komín a po výměně doklad ekologické o likvidaci.

 

 1. Je možné mít souběžně více žádostí na různá opatření v rámci programu Nová zelená?

ANO, v rámci jedné žádosti můžete kombinovat oblasti podpory, za kombinaci opatření se přičítá bonus. Můžete ale žádat i ve více žádostech souběžně.

 

 1. Lze samostatně žádat podporu na dešťovku?

Od září 2023 nelze žádat o dotaci na dešťovku samostatně. O dotaci na dešťovku, zelenou střechu a dobíjecí stanici lze žádat pouze v kombinaci se zateplením, novostavbou, výměnou zdroje tepla, FVE ohřevem vody, FVE systémem nebo rekuperační jednotkou.

 

 1. Jak dlouho trvá proces od podání žádosti až po vyplacení dotace?

Po podání žádosti o dotaci na Státní fond životního prostředí vyčkáme na kontrolu a akceptaci žádosti. Ode dne akceptace máte na realizaci opatření 24 měsíců. Po dokončené realizaci Vám zpracujeme všechny doklady a odešleme na fond. Po kontrole Vás bude fond e-mailem informovat o schválení a vyplacení dotace. Lhůty pro kontrolu ze strany fondu určené nejsou, záleží na vytíženosti jednotlivých projektových manažerů, kteří žádosti zpracovávají chronologicky.