Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz


Firma a OSVČ


Potřebujete uspořit náklady z běžného provozu firmy? Jednou z možností je najít úspory ve spotřebě energií, které jsou nezbytné pro fungování a provoz a zároveň tvoří značnou část provozních nákladů. Nejedná se pouze o zateplování budov a výměnu otvorových výplní, kterými se sníží spotřeba tepla na vytápění. Energii lze rovněž šetřit např. instalací moderních svítidel, modernizací rozvodů tepla, teplé vody a elektřiny, instalací efektivnějších zdrojů tepla včetně regulace pro zajištění optimálního provozu, využitím tepla z odpadního tepla z výroby, instalací obnovitelných zdrojů energie (např. fotovoltaiky, solárně-termických panelů).  Pro realizaci těchto návrhů je následně možné využít dotační programy z fondů Evropské unie.

Zpracujeme:

 • Návrh řešení pro úsporu ve vašem konkrétním provozu a dle vašich možností
 • Zjistíme, kde jsou největší spotřeby a slabá místa
 • Zpracujeme prvotní návrh, co lze efektivně uplatnit a realizovat
 • Zpracujeme energetický audit/posudek
 • Navrhneme vhodný dotační titul, posoudíme splnění podmínek a úspěšnost jeho schválení
 • Zpracujeme žádost o dotaci a budeme ji administrovat až do proplacení
 • Provedeme i administraci výběrového řízená na dodavatele

Ideální řešení konkrétních případů můžeme najít po zpracování energetického auditu. Ten vyhodnotí současný stav, jakým jsou energie využívány a zjistí, kde jsou ,,slabá“ místa. Na základě toho vyhodnocení vám nabídneme návrh několika variant úsporných opatření, která jsou pro daný provoz efektivní a ekonomicky návratné= smysluplné. Pokud máte již jasno v tom, co je potřeba udělat a které energeticky úsporné kroky učinit, a chcete na ně využít dotační podporu, je nutno zpracovat energetický posudek, který již vyhodnocuje konkrétní záměr a porovnává jej s podmínkami dotačního titulu. Ještě před přípravou žádosti tak víte, zda budete splňovat dotační kritéria. Uvidíte rovněž, jak záměr vychází ekonomicky.


OPTAK | ÚSPORY ENERGIE | 1. VÝZVA

Zahájení příjmu žádostí: 1. 9. 2022
Ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2023 do 14:00 hod.

Podporované aktivity: Snížení energetické náročnosti budov ve vlastnictví podnikatelských subjektů

 • zateplení obvodového pláště,
 • výměna a renovace otvorových výplní,
 • další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost
 • zvýšení energetické účinnosti technických systémů budov (chlazení, nucené větrání včetně rekuperace, úprava vlhkosti vzduchu, příprava teplé vody a osvětlení vnitřního prostoru budovy)
 • prvky adaptace budov na změny klimatu (vegetační střechy a fasády)
 • využívání obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné KVET na pevnou biomasu, bioplyn a biometan a elektrických tepelných čerpadel pro pokrytí vlastní potřeby energie budov a energetických hospodářství podnikatelských provozů.
 • modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu v energetických hospodářstvích podniků za účelem zvýšení účinnosti
 • akumulace všech forem energie v rámci komplexních projektů pro zvyšování energetické účinnosti.
 • využití odpadní energie
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů (pouze pro nové zařízení, které musí mít nulové přímé (výfukové) emise CO2).
 • modernizace trakčních napájecích stanic a trakční napájecí sítě.
 • zavádění prvků efektivního nakládání s energií a optimalizaci provozu k regulaci její spotřeby včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu.
 • výdaje za: inženýrskou činnost, energetický posudek, projektovou dokumentaci, organizaci výběrového řízení

Nepodporované aktivity:

 • rekonstrukce bytových a rodinných domů a veřejných budov
 • novostavby
 • přístavby a nástavby stávajících budov
 • modernizace stávajících zařízení na výrobu energie pro distribuci vedoucí ke zvýšení její účinnosti
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů u kolových a pásových vozidel a u kolových a pásových strojů

Žadatelé: Podnikatelské subjekty (podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která má přidělené české IČ a je oprávněna k podnikání)


Výše podpory: dotace je poskytována minimálně ve výši 0,5 mil Kč a maximálně do výše 200 mil. Kč

Míra podpory: je stanovena ze způsobilých výdajů po aplikaci srovnávací varianty pro:

region NUTS; CZ04 Severozápad, CZ05 Severovýchod, CZ07 Střední Morava, CZ8 Moravskoslezsko

 • Malý podnik 65 %
 • Střední podnik 55 %
 • Velký podnik 45 %

region NUTS; CZ02 Střední Čechy, CZ03 Jihozápad, CZ06 Jihovýchod

 • Malý podnik 55 %
 • Střední podnik 45 %
 • Velký podnik 35 %

MODERNIZAČNÍ FOND | VÝZVA RES+ č. 1/2022


Realizace: Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 2 let od podpisu rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí o poskytnutí prostředků ze SFŽP ČR.

FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY DO 1 MWp

Předmětem podpory je instalace nových fotovoltaických elektráren (pozemní instalace, případě kombinace pozemní a střešní instalace) s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně).

Žadatelé: Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)

Výše příspěvku: Max. 50 % z celkových výdajů projektu

Způsobilé výdaje:

 • stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory
 • činnosti odborného technického, autorského dozoru, BOZP
 • vícepráce
 • propagační opatření

Ukončení příjmu žádostí: 15. 3. 2023 do 12:00 hod.

MODERNIZAČNÍ FOND | VÝZVA RES+ č. 2/2022

FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY NAD 1 MWp

Předmětem podpory je instalace nových fotovoltaických elektráren (pozemní instalace, případě kombinace pozemní a střešní instalace) s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně).

Žadatelé: Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)

Výše příspěvku: Max. 50 % z celkových výdajů projektu

Způsobilé výdaje:

 • stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory
 • činnosti odborného technického, autorského dozoru, BOZP
 • vícepráce
 • propagační opatření

Ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2022 do 12:00 hod.


Realizace: Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 5 let od podpisu rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí o poskytnutí prostředků ze SFŽP ČR.


ReferenceNašich klientů


Firma Rozváděče Vsetín, s.r.o.
Rozsah opatření: Zateplení obálky budovy, instalace LED svítidel a fotovoltaické elektrárny
Zajitili jsme: Odborný posudek, žádost o dotaci, administraci výběrového řízení a administraci žádosti o dotaci
Stav: Žádost o dotaci vyplacena


Firma Wisconsin Engineering s.r.o. (Prostějov)
Rozsah opatření: Zateplení obálky budovy, instalace LED svítidel, instalace energeticky úsporných strojů
Zajitili jsme: Odborný posudek, žádost o dotaci, administraci výběrového řízení a administraci žádosti o dotaci
Stav: Žádost o dotaci schválena


OnlinePoptávkový formulář

Kanceláře máme ve Valašském Meziříčí. Můžete nás navštívit podle domluvy. Rádi za Vámi přijedeme kamkoliv po celé ČR a zkonzultujeme Váš záměr.

Jméno a příjmení*

Telefon

E-mail*

Město

S čím Vám můžeme pomoci?


Nášpartner