Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz


Firma a OSVČ


Potřebujete uspořit náklady z běžného provozu firmy? Jednou z možností je najít úspory ve spotřebě energií, které jsou nezbytné pro fungování a provoz a zároveň tvoří značnou část provozních nákladů. Nejedná se pouze o zateplování budov a výměnu otvorových výplní, kterými se sníží spotřeba tepla na vytápění. Energii lze rovněž šetřit např. instalací moderních svítidel, modernizací rozvodů tepla, teplé vody a elektřiny, instalací efektivnějších zdrojů tepla včetně regulace pro zajištění optimálního provozu, využitím tepla z odpadního tepla z výroby, instalací obnovitelných zdrojů energie (např. fotovoltaiky, solárně-termických panelů).  Pro realizaci těchto návrhů je následně možné využít dotační programy z fondů Evropské unie.

Zpracujeme:

 • Návrh řešení pro úsporu ve vašem konkrétním provozu a dle vašich možností
 • Zjistíme, kde jsou největší spotřeby a slabá místa
 • Zpracujeme prvotní návrh, co lze efektivně uplatnit a realizovat
 • Zpracujeme energetický audit/posudek
 • Navrhneme vhodný dotační titul, posoudíme splnění podmínek a úspěšnost jeho schválení
 • Zpracujeme žádost o dotaci a budeme ji administrovat až do proplacení
 • Provedeme i administraci výběrového řízená na dodavatele

Ideální řešení konkrétních případů můžeme najít po zpracování energetického auditu. Ten vyhodnotí současný stav, jakým jsou energie využívány a zjistí, kde jsou ,,slabá“ místa. Na základě toho vyhodnocení vám nabídneme návrh několika variant úsporných opatření, která jsou pro daný provoz efektivní a ekonomicky návratné= smysluplné. Pokud máte již jasno v tom, co je potřeba udělat a které energeticky úsporné kroky učinit, a chcete na ně využít dotační podporu, je nutno zpracovat energetický posudek, který již vyhodnocuje konkrétní záměr a porovnává jej s podmínkami dotačního titulu. Ještě před přípravou žádosti tak víte, zda budete splňovat dotační kritéria. Uvidíte rovněž, jak záměr vychází ekonomicky.


Modernizační fond | RES+ č. 1/2024

FVE 10 KW – 5 MW S VLASTNÍ SPOTŘEBOU

Podporovány jsou samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy.

Ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2024 do 12:00 hodin.
Realizace podpořených projektů: nejpozději do 3 let od vydání rozhodnutí.

Výše příspěvku

 • maximální míra podpory nesmí překročit 30 % ze způsobilých výdajů projektu a zároveň podpora na jeden projekt nesmí překročit 50 % z celkových výdajů projektu
 • přednostně budou podpořeny projekty pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj
 • výpočet dotace

Podporované aktivity

 • instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem nad 50 kWp a do 5 MWp (včetně) s vlastní spotřebou vyrobené elektřiny
 • instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem nad 10 kWp a do 5 MWp (včetně) s vlastní spotřebou vyrobené elektřiny pro projekty realizované na katastrálním území Prahy a níže uvedené žadatele

Žadatelé

 • obce, městské části hl. m. Prahy, dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • organizační složky státu
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb.
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • státní podniky, národní podnik
 • obchodní společnosti a družstva vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Při podání žádosti je nutné doložit stanovisko stavebního úřadu (stavební povolení s nabytím právní moci) v případě, že dotčený projekt vydání tohoto povolení podléhá.


Modernizační fond | RES+ č. 2/2024


FVE S VÝKONEM NAD 1 MWP

Ukončení příjmu žádostí: 10. 9. 2024 do 12:00 hodin.
Realizace podpořených projektů: nejpozději do 5 let od vydání rozhodnutí.

Výše příspěvku

 • maximální míra podpory nesmí překročit 30 % ze způsobilých výdajů projektu a zároveň podpora na jeden projekt nesmí překročit 50 % z celkových výdajů projektu
 • výpočet dotace

Podporované aktivity

 • samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy nebo sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE.
 • systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny nebo systémy výroby vodíku elektrolýzou vody

Žadatelé

 • stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)

Při podání žádosti je nutné doložit smlouvu o připojení výrobny nebo smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení.


ReferenceNašich klientů


Firma Rozváděče Vsetín, s.r.o.
Rozsah opatření: Zateplení obálky budovy, instalace LED svítidel a fotovoltaické elektrárny
Zajitili jsme: Odborný posudek, žádost o dotaci, administraci výběrového řízení a administraci žádosti o dotaci
Stav: Žádost o dotaci vyplacena


Firma Wisconsin Engineering s.r.o. (Prostějov)
Rozsah opatření: Zateplení obálky budovy, instalace LED svítidel, instalace energeticky úsporných strojů
Zajitili jsme: Odborný posudek, žádost o dotaci, administraci výběrového řízení a administraci žádosti o dotaci
Stav: Žádost o dotaci schválena


OnlinePoptávkový formulář

Kanceláře máme ve Valašském Meziříčí. Můžete nás navštívit podle domluvy. Rádi za Vámi přijedeme kamkoliv po celé ČR a zkonzultujeme Váš záměr.

Jméno a příjmení*

Telefon

E-mail*

Město

S čím Vám můžeme pomoci?


Nášpartner