Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz


Státní správa a příspěvkové organizace


Naše projekčně-dotační kancelář pro žadatele ve veřejném sektoru nabízí kompletní zpracování žádosti o finanční podporu z fondů EU, pro snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie. Zkušeně vás provedeme aktuálními dotačními projekty a vyřídíme dotaci.

Zpracujeme:

 • Energetický audit
 • Energetický posudek
 • Průkaz energetické náročnosti budovy
 • Vyřízení dotace a kompletní administraci
 • Odborné poradenství před zahájením, v průběhu i po dokončení projektu

OPŽP – 37. a 38. výzva

KOMPLEXNÍ ÚSPORNÉ PROJEKTY NA VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH


Žadatelé:

 • obce
 • městské části hlavního města Prahy – pouze na projekty realizované mimo území hlavního města Prahy
 • dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • veřejnoprávní instituce
 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • organizační složky státu
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • státní podniky
 • obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Omezení:

 • nebudou podporována opatření realizovaná na novostavbách, přístavbách a nástavbách. Omezení se netýká změn dokončených budov, u kterých se zvětší energeticky vztažná plocha na nejvýše 1,4násobek původní energeticky vztažné plochy
 • realizací projektu musí dojít k min. úspoře 30 % primární energie z neobnovitelných zdrojů oproti původnímu stavu
 • v případě realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla musí být suchá účinnost zpětného získávání tepla (rekuperátoru) min. 65 % dle ČSN EN 308
 • po realizaci projektu nesmí být v budově pro vytápění nebo přípravu teplé vody využívána tuhá fosilní paliva
 • nebude podporována výměna zdroje na vytápění, kterou by došlo k úplnému odpojení od soustavy zásobování dle zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále také „SZTE“)40. V případě částečné náhrady dodávek energií ze SZTE, je možno projekt podpořit pouze se souhlasem vlastníka či provozovatele SZTE

Výše příspěvku:

Dle výpočtového nástroje, každý záměr je nutno posoudit samostatně. Dotace je poskytována formou jednotkových nákladů za jednotlivá opatření dle stupně rozsahu renovace budovy.

Příjem žádostí do: 1. 3. 2024 do 20:00 hodin


Podporované aktivity v opatření 1.1.1
Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury

Jedná se o výzvu zaměřenou na tzv. komplexní projekty, kdy hlavní opatření 1.1.1 je umožněno kombinovat s opatřeními 1.1.3, 1.1.4 a dále 1.2.1 (viz níže).

 • komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy
 • systémy využívající odpadní teplo
 • systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
 • rekonstrukce otopné soustavy
 • ostatní opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy ve všech aspektech jejího provozu např.:
  • zavedení energetického managementu, včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie
  • rekonstrukce předávacích stanic tepla
  • rekonstrukce teplovodních rozvodů v rámci areálových škol, nemocnic apod. s jednou centrální kotelnou

Podporované aktivity v opatření 1.1.3 (nelze podpořit samostatně)
Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov

 • modernizace vnitřního osvětlení
 • opatření k eliminaci negativních akustických jevů
 • vnější stínící prvky

Popis podporovaných aktivit v opatření 1.1.4 (nelze podpořit samostatně)
Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu

 • technologie pro akumulaci, úpravu a rozvod šedých a srážkových vod v budovách
  za účelem splachování, zálivky, praní a dalších relevantních užití

Popis podporovaných aktivit v opatření 1.2.1 (nelze podpořit samostatně)
Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy 

 • výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za:
  • tepelné čerpadlo
  • kotel na biomasu
  • zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE

Součástí projektu může být i rekonstrukce otopné soustavy.

 • instalace solárně–termických systémů
 • instalace fotovoltaických systémů
 • rekonstrukce, výměna stávajícího OZE za OZE
 • zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie

Nová zelená úsporám | Bytové domy

Žadatelé:

 • obce
 • městské části hlavního města Prahy
 • dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • příspěvková organizace zřízená územně samosprávným celkem v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nebo obcemi a městskými částmi, po předchozím písemném souhlasu zřizovatele podat žádost a přijmout podporu,
 • veřejnoprávní instituce
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Základní podpora na jednotlivá opatření v žádosti je omezena na max. 70 % přímých realizačních výdajů.


OnlinePoptávkový formulář


Jméno a příjmení*

Telefon

E-mail*

Město

S čím Vám můžeme pomoci?