Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz


Státní správa a příspěvkové organizace


Naše projekčně-dotační kancelář pro žadatele ve veřejném sektoru nabízí kompletní zpracování žádosti o finanční podporu z fondů EU, pro snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie. Zkušeně vás provedeme aktuálními dotačními projekty a vyřídíme dotaci.

Zpracujeme:

 • Energetický audit
 • Energetický posudek
 • Průkaz energetické náročnosti budovy
 • Vyřízení dotace a kompletní administraci
 • Odborné poradenství před zahájením, v průběhu i po dokončení projektu

Národní program Životního prostředí

VÝZVA č. 12/2021
ENERGETICKÉ ÚSPORY VEŘEJENÝCH BUDOV

Příjem žádostí do 30. 9. 2022 do 14:00 hodin. Dotace min 40 % z celkových způsobilých výdajů projektu dle dosažených technických parametrů.


ZPŮSOBILÉ VÝDAJE:

Stavební práce v souvislosti se snížením spotřeby energie budovy, projektová dokumentace, energetické posouzení, zadávací dokumentace k výběrovému řízení, administrace žádosti o dotaci, činnosti odborného technického dozoru, autorského dozoru, BOZP, propagační opatření.

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ

 • Obce, dobrovolné svazky obcí, kraje
 • Státní či národní podniky, Státní příspěvkové organizace
 • Správa železnic, státní organizace
 • Veřejnoprávní instituce, Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
 • Příspěvkové organizace Územních samosprávných celků
 • Městské části hl. města Prahy
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazky
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

PODPOROVANÉ OPATŘENÍ:

 • Zateplení obvodového pláště budovy
 • Výměna a renovace (repase) otvorových výplní
 • rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění a větrání, opatření zlepšující prostorovou akustiku, opatření zabraňující letnímu přehřívání
 • Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
 • Realizace systémů využívajících odpadní teplo
 • Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn
 • Instalace fotovoltaického systému, včetně akumulace elektrické energie
 • Instalace solárně-termických kolektorů

MODERNIZAČNÍ FOND | Výzva RES+ č. 3/2022

Předmětem podpory je instalace nových fotovoltaických elektráren na veřejných budovách.

Žadatelé: Obce na území ČR s maximálním počtem 3000 obyvatel k 1. 1. 2022 dle údajů Českého statistického úřadu.

Výše příspěvku: Max. 75 % z celkových výdajů projektu

Způsobilé výdaje:

 • stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory
 • investice do úprav střešní konstrukce či modernizace elektroinstalace v dotčené budově v souvislosti s instalací FVE
 • náklady na zavedení energetického managementu
 • projektová příprava (studie, energetické posouzení, projektová dokumentace, zadávací dokumentace)
 • činnosti technického dozoru investora, autorského dozoru, BOZP
 • vícepráce
 • propagační opatření

Ukončení příjmu žádostí: 15. 3. 2023 do 12:00 hod.

KOMUNÁLNÍ FVE PRO MALÉ OBCE


Realizace: Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 3 let od podpisu rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí o poskytnutí prostředků ze SFŽP ČR.

MODERNIZAČNÍ FOND | Výzva RES+ č. 4/2022

KOMUNÁLNÍ FVE PRO VĚTŠÍ OBCE


Realizace: Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 5 let od podpisu rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí o poskytnutí prostředků ze SFŽP ČR.

Předmětem podpory je instalace nových fotovoltaických elektráren na veřejných budovách.

Žadatelé: Obce, samosprávné městské obvody a městské části nebo jimi zřízené příspěvkové organizace nebo jimi ze 100 % vlastněné právnické osoby.

Výše příspěvku: Dle instalovaném výkonu, kapacity akumulace či výkonosti elektrolyzéru

Způsobilé výdaje:

 • stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory
 • systém bateriové akumulace vyrobené elektřiny
 • systémy výroby vodíku elektrolýzou vody
 • náklady na zavedení energetického managementu
 • činnosti technického dozoru investora, autorského dozoru, BOZP
 • vícepráce
 • propagační opatření

Ukončení příjmu žádostí: 15. 3. 2023 do 12:00 hod.


OnlinePoptávkový formulář


Jméno a příjmení*

Telefon

E-mail*

Město

S čím Vám můžeme pomoci?