Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz


Státní správa a příspěvkové organizace


Naše projekčně-dotační kancelář pro žadatele ve veřejném sektoru nabízí kompletní zpracování žádosti o finanční podporu z fondů EU, pro snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie. Zkušeně vás provedeme aktuálními dotačními projekty a vyřídíme dotaci.

Zpracujeme:

 • Energetický audit
 • Energetický posudek
 • Průkaz energetické náročnosti budovy
 • Vyřízení dotace a kompletní administraci
 • Odborné poradenství před zahájením, v průběhu i po dokončení projektu

Modernizační fond | RES+ č. 1/2024

FVE 10 KW – 5 MW S VLASTNÍ SPOTŘEBOU

Podporovány jsou samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy.

Ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2024 do 12:00 hodin.
Realizace podpořených projektů: nejpozději do 3 let od vydání rozhodnutí.

Výše příspěvku

 • maximální míra podpory nesmí překročit 30 % ze způsobilých výdajů projektu a zároveň podpora na jeden projekt nesmí překročit 50 % z celkových výdajů projektu
 • přednostně budou podpořeny projekty pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj
 • výpočet dotace

Podporované aktivity

 • instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem nad 50 kWp a do 5 MWp (včetně) s vlastní spotřebou vyrobené elektřiny
 • instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem nad 10 kWp a do 5 MWp (včetně) s vlastní spotřebou vyrobené elektřiny pro projekty realizované na katastrálním území Prahy a níže uvedené žadatele

Žadatelé

 • obce, městské části hl. m. Prahy, dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • organizační složky státu
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb.
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • státní podniky, národní podnik
 • obchodní společnosti a družstva vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Při podání žádosti je nutné doložit stanovisko stavebního úřadu (stavební povolení s nabytím právní moci) v případě, že dotčený projekt vydání tohoto povolení podléhá.


Modernizační fond | RES+ č. 3/2024


KOMUNÁLNÍ FVE NA VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH PRO MALÉ OBCE

Ukončení příjmu žádostí: 31. 10 2024 do 12:00 hodin.
Realizace podpořených projektů: nejpozději do 3 let od vydání rozhodnutí

Výše příspěvku

 • maximální míra podpory je 75 % celkových způsobilých výdajů projektu na veškeré opatření
 • výpočet dotace

Podporované aktivity

 • projekty FVE s jedním nebo více předávacími místy do DS/PS instalovanými na budovách, či jiné infrastruktuře, včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu, atp.) vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele
 • systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
 • vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE
 • zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP

Žadatelé

 • obce s maximálním počtem obyvatel 3 000 k 1. 1. 2023 dle údajů ČSÚ

Při podání žádosti je nutné doložit stanovisko stavebního úřadu (stavební povolení s nabytím právní moci), a to v případě, že dotčený projekt vydání tohoto povolení podléhá. Je potřeba doložit spotřebu min. 80% vyrobené energie v dotčených objektech.

Modernizační fond | RES+ č. 4/2024

KOMUNÁLNÍ FVE NA BUDOVÁCH A DALŠÍ INFRASTRUKTUŘE

Ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2024 do 12:00 hodin.
Realizace podpořených projektů: nejpozději do 5 let od vydání rozhodnutí.

Výše příspěvku

 • maximální míra podpory na instalaci FVE činí 45 %, na bateriovou akumulaci, elektrolyzér a další investice činí maximální míra podpory 30 %
 • výpočet dotace

Podporované aktivity

 • instalace nových FVE s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně) na jedno předávací místo do distribuční nebo přenosové soustavy
 • sdružené projekty výstavby FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS umístěných na území obce nebo na území maximálně tří vzájemně sousedících obcí. V případě, že je žadatelem společnost zřízená nebo vlastněná obcí či krajem, je možné FVE instalovat i na objekty a pozemky vlastněné obcí, resp. krajem za předpokladu, že se nacházejí ve stejné obci nebo na území maximálně tří vzájemně sousedících obcí, příp. pouze na území hlavního města Prahy
 • systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
 • systémy výroby vodíku elektrolýzou vody (dále jen elektrolyzér 1 ).
 • vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE
 • zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.

Žadatelé

 • kraje, obce, samosprávné městské obvody a městské části
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • žadatelem zřízené příspěvkové organizace nebo jím ze 100 % vlastněné právnické osoby a těmito plně vlastněné organizace a společnosti

Při podání žádosti je nutné doložit stanovisko stavebního úřadu (stavební povolení s nabytím právní moci), případně vyjádření stavebního úřadu, že záměr nepodléhá jeho povolení a smlouvu o připojení výrobny nebo smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení. Je potřeba doložit spotřebu min. 80% vyrobené energie v dotčených objektech.OPŽP – 63. a 64. VÝZVAOPATŘENÍ 1.1.2 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI / ZVÝŠENÍ ÚČINNOSTI TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

Výše podpory

 • max. 50 % celkových způsobilých výdajů

Ukončení příjmu žádostí: 3. 3. 2025 do 20:00 hodin.
Nejzazší termín pro ukončení fyzické realizace projektu 31. 12. 2029.

Podporované aktivity

 • snížení energetické náročnosti / zvýšení energetické účinnosti gastro provozů (školských, sociálních či zdravotnických zařízení), například výměna gastro zařízení
 • snížení energetické náročnosti / zvýšení energetické účinnosti provozu prádelen (sociálních či zdravotnických zařízení)
 • projekty na snížení energetické náročnosti / zvýšení energetické účinnosti u dalších technologických zařízení ve veřejných budovách a infrastruktuře

Žadatelé

 • obce, městské části hlavního města Prahy (pouze projekty realizované mimo území hlavního města Prahy), dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • organizační složky státu
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb.
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • státní podniky, národní podnik
 • obchodní společnosti a družstva vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Projekty realizované na území Ústeckého, Karlovarského, Pardubického, Libereckého, Královehradeckého, Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje (63. výzva) a projekty realizované na území kraje Vysočina, Středočeského, Plzeňského, Jihočeského a Jihomoravského kraje (64. výzva).

OPŽP – 37. a 38. výzva

Výše příspěvku:

Dle výpočtového nástroje, každý záměr je nutno posoudit samostatně. Dotace je poskytována formou jednotkových nákladů za jednotlivá opatření dle stupně rozsahu renovace budovy.

Žadatelé

 • obce
 • městské části hlavního města Prahy – pouze na projekty realizované mimo území hlavního města Prahy
 • dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • veřejnoprávní instituce
 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • organizační složky státu
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • státní podniky
 • obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Omezení

 • nebudou podporována opatření realizovaná na novostavbách, přístavbách a nástavbách. Omezení se netýká změn dokončených budov, u kterých se zvětší energeticky vztažná plocha na nejvýše 1,4násobek původní energeticky vztažné plochy
 • realizací projektu musí dojít k min. úspoře 30 % primární energie z neobnovitelných zdrojů oproti původnímu stavu
 • v případě realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla musí být suchá účinnost zpětného získávání tepla (rekuperátoru) min. 65 % dle ČSN EN 308
 • po realizaci projektu nesmí být v budově pro vytápění nebo přípravu teplé vody využívána tuhá fosilní paliva
 • nebude podporována výměna zdroje na vytápění, kterou by došlo k úplnému odpojení od soustavy zásobování dle zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále také „SZTE“)40. V případě částečné náhrady dodávek energií ze SZTE, je možno projekt podpořit pouze se souhlasem vlastníka či provozovatele SZTE

Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury 1.1.1

Jedná se o výzvu zaměřenou na tzv. komplexní projekty, kdy hlavní opatření je umožněno kombinovat s opatřeními 1.1.3, 1.1.4 a dále 1.2.1.

 • komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy
 • systémy využívající odpadní teplo
 • systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
 • rekonstrukce otopné soustavy
 • ostatní opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy ve všech aspektech jejího provozu např.:
  • zavedení energetického managementu, včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie
  • rekonstrukce předávacích stanic tepla
  • rekonstrukce teplovodních rozvodů v rámci areálových škol, nemocnic apod. s jednou centrální kotelnou

Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov 1.1.3

Nelze podpořit samostatně.

 • modernizace vnitřního osvětlení
 • opatření k eliminaci negativních akustických jevů
 • vnější stínící prvky

Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu 1.1.4

Nelze podpořit samostatně.

 • technologie pro akumulaci, úpravu a rozvod šedých a srážkových vod v budovách za účelem splachování, zálivky, praní a dalších relevantních užití

Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy 1.2.1

Nelze podpořit samostatně.

 • výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za:
  • tepelné čerpadlo
  • kotel na biomasu
  • zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE

Součástí projektu může být i rekonstrukce otopné soustavy.

 • instalace solárně–termických systémů
 • instalace fotovoltaických systémů
 • rekonstrukce, výměna stávajícího OZE za OZE
 • zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie

KOMPLEXNÍ ÚSPORNÉ PROJEKTY NA VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH

Příjem žádostí do: 28. 6. 2024 do 20:00 hodin.


NZÚ | Bytové domy


Základní podpora na jednotlivá opatření v žádosti je omezena na max. 70 % přímých realizačních výdajů.


Žadatelé

 • obce
 • městské části hlavního města Prahy
 • dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • příspěvková organizace zřízená územně samosprávným celkem v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nebo obcemi a městskými částmi, po předchozím písemném souhlasu zřizovatele podat žádost a přijmout podporu,
 • veřejnoprávní instituce
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Zateplení

Typ konstrukce Dílčí
(Kč/m2)
Základní
(Kč/m2)
Optimální
(Kč/m2)
Památky
(Kč/m2)
Stěny vnější, střechy, podlahy nad venkovním prostorem, lehké obvodové pláště, konstrukce k nevytápěným prostorům 1.100 1.400 1.900 1.400
Výplně stavebních otvorů 3.300 4.500 7.000 7.000
Konstrukce k zemině 1.200 1.600 2.500 1.600
Statické zajištění a komplexní příprava podkladů před instalací EICS 300
Eliminace tepelných mostů u stávajících balkonů a lodžií 5.000
Stínicí technika 2.000
Základní podpora (např. vypracování projektové dokumentace a posudku) 70.000/žádost

Kotle a tepelná čerpadla

Typ zdroje Oblast Výše podpory [Kč]
Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva Kotel-bio 50.000
Lokální zdroj/zdroje na biomasu se samočinnou dodávkou paliva. Sálavé, teplovzdušné nebo s teplovodním výměníkem.
Individuálně na místě stavěná kamna na biomasu.
Kamna 50.000
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch TCA 40.000
Tepelné čerpadlo vzduch-voda TCV/TCV+ 60.000 / 75.000 (+TUV)
Tepelné čerpadlo země-voda nebo voda-voda TCK/TCK+  75.000 / 90.000 (+TUV)
Napojení na soustavu zásobování teplem CZT 20.000
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Kogenerace 50.000

FVE systémy, ohřev vody

Instalované části Oblast Výše podpory
Za každý 1 kWp instalovaného výkonu C.3 22.000
Za každý 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia C.3 15.000
Za každou připojenou bytovou jednotku C.3 15.000
Solární termický ohřev teplé vody s volitelnou možností podpory vytápění SOL 18.000/na 1 kW výkonu, max. 2kW/b.j.
Solární fotovoltaický ohřev teplé vody FV 18.000/na 1kW výkonu,  max. 2kW/b.j.
Tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody TČ-V 30.000/byt. jednotka

Dešťovka

Žádat lze pouze v kombinaci s oblastí A nebo C.

Opatření Oblast Výše podpory
Systém pro využití akumulované dešťové vody pro zálivku.
 Zálivka 45.000 + 5.000x
Systém pro využití akumulované dešťové vody jako vody užitkové, případně také  pro zálivku.  Zálivka +  WC 75.000 + 5.000x
+ 5.000/b. j.
Systém se dvěma akumulačními nádržemi  pro využití vyčištěné a dočištěné odpadní vody jako vody užitkové a případně pro zálivku.  Šedá voda + 135.000 + 5.000x
+ 5.000/b. j.

x = objem akumulační nádrže v m3, b. j. = počet napojených bytových jednotek

Zelená střecha

Žádat lze pouze v kombinaci s oblastí A nebo C.

Opatření Podpora
(Kč/m2)
Min. tloušťka
Extenzivní zelená střecha, sklon ≤ 15° 1.200 75 mm
Polointenzivní zelená střecha, sklon ≤ 15° 1.400 150 mm
Intenzivní zelená střechy, sklon ≤ 15° 1.500 300 mm
Šikmá zelená střecha, sklon > 15° 1.500 75 mm

Rekuperace, teplo z odp. vod

Opatření Oblast Výše podpory
(Kč/b.j.)
Systém větrání se ZZT VZT 50.000
Využití tepla z odpadní vody Předhřev 25.000

Ekomobilita

Opatření Oblast Výše podpory
(Kč/bod)
Instalace dobíjecích stanic Ekomobilita 35.000

Bonusy

Kombinační bonus

Za každou kombinaci opatření získáte bonus 20.000,- Kč.
Např. zateplení + FVE = bonus 20.000 Kč, zateplení + FVE + Dešťovka = bonus 40.000,- Kč. 

Bonus za environmentálně šetrné řešení projektu

Bonus je poskytován k žádostem v oblastech podpory A s doloženým výpočtem environmentálního hodnocení, které získají nenulové bodové ohodnocení. Výše bonusu je stanovena na 600,- Kč za každý získaný bod. Maximální výše bonusu je stanovena na 60.000,- Kč.

Bonus pro sociální byty

Typ konstrukce Dílčí
(Kč/m2)
Základní
(Kč/m2)
Optimální
(Kč/m2)
Památky
(Kč/m2)
Měrná podpora na m2 užitné plochy bytové jednotky 1.000 1.500 2.500 2.500

OnlinePoptávkový formulář


Jméno a příjmení*

Telefon

E-mail*

Město

S čím Vám můžeme pomoci?