Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.czRodinný dům

Probíhá aktualizace podle aktuální verze podmínek vydaných v září 2023. Žádosti bude možné znovu podávat od 26. 9. 2023. ZAJISTÍME PRO VÁS
 • Projektovou dokumentaci stávajícího stavu i objektu i stavu po rekonstrukci
 • Průkaz energetické náročnosti budovy
 • Zajištění veškeré administrace dotace
 • Podání žádosti
 • Odborné poradenství před zahájením, v průběhu i po dokončení rekonstrukce
 • Doložení realizace stavby na Státní fond životního prostředí
 • Poradenství ohledně stavebního povolení

Z programu jsou podporována opatření, která byla realizována a uhrazena po 1. 1. 2021. 

Máme za sebou již stovky schválených a proplacených projektů.
Podívejte se na naše reference.

         

Provedeme Vás systémem dotací od podání až k vyplacení.
Můžete získat až 50% výdajů.


NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Pro majitele rodinných domů, kteří chtějí zlepšit své bydlení a ušetřit za vytápění, energie, vodu.


OPRAV DŮM PO BABIČCE

Pro vlastníky rodinných domů či rekreačních objektů využívaných k trvalému bydlení, kteří chtějí komplexně zateplit dům.


NZÚ light
Kotlíkové dotace

INFORMACE

Podpora je určena pro nízkopříjmové domácnosti, důchodce a příjemce příspěvku na podporu bydlení.


Základní program


Zateplení


Pro nové fasády je daný vzorník barev NCS, případně je barevné řešení navržené autorizovaným architektem (dle zákona č. 360/1992 Sb.), vyplývá ze závazného stanoviska orgánu památkové péče či úřadu městského architekta nebo odpovídá původnímu barevnému řešení.

Dotace na zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících rodinných domů. Podpora se vztahuje i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů. Dotaci lze uplatnit i na památkově chráněné budovy. Podporu lze čerpat na úpravy objektů dokončených do 1. 7. 2013.

Podoblast podpory A – dotace max. 50% z celkových způsobilých výdajů. Maximální výše podpory je omezena na 950.000,- Kč. Do limitu se nezapočítávají případné bonusy.

Typ konstrukce Dílčí
(Kč/m2)
Základní
(Kč/m2)
Optimální
(Kč/m2)
Památky
(Kč/m2)
Obvodové stěny, střechy, stropy, podlahy nad exteriérem a ostatní konstrukce 600 800 1.300 800
Výplně stavebních otvorů 2.200 3.000 4.900 4.900
Podlahy na terénu 800 1.050 1.700 1.050
Stínicí technika 1.500 1.500 1.500 1.500
Základní podpora (např. projektová dokumentace, posudek) 25.000 25.000 25.000 25.000

Novostavby

Dotace na výstavbu nebo nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností. Vyšší dotaci získáte, pokud postavíte úspornější dům, využívající energii z více obnovitelných zdrojů. Žadatelem je první vlastník nebo stavebník rodinného domu. U oblasti nákupu rodinného domu může být žadatelem pouze fyzická osoba, která dům zakoupila od prvního vlastníka nebo stavebníka rodinného domu. K převodu vlastnictví musí dojít maximálně do 24 měsíců od data dokončení stavby.

Maximální dotace je stanovena fixní jednotkovou výší podpory na jeden rodinný dům.

Oblast Výše podpory [Kč/dům]
Pasiv+ 535.000

Pro nové fasády je daný vzorník barev NCS, případně je barevné řešení navržené autorizovaným architektem (dle zákona č. 360/1992 Sb.), vyplývá ze závazného stanoviska orgánu památkové péče či úřadu městského architekta

Výměna tepelného zdroje


Dotaci na nový zdroj tepla vyřizujeme pouze v kombinaci s oblastí A. 

Modelový příklad: Zateplení, výměna oken v dotaci Nová zelená úsporám oblast A + nový zdroj tepla z programu Nová zelená úsporám. 

Samostatné žádosti na nový zdroj tepla k dotaci Nová Zelená úsporám nezpracováváme. K vyřízení samostatné dotace můžete oslovit naši partnerskou firmu VIP Office s. r. o. pana Ing. Michala Vodáka email: info@vipoffice.cz, vodak@vipoffice.cz, tel: 777 009 251.

Vzhledem k tomu, že 1. 9. 2024 začíná platit zákaz provozu kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy, je možné podat žádost o dotaci na výměnu těchto zdrojů pouze do do 31. 8. 2024.

V této oblasti je podporována výměna kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy, lokálních topidel (pokud jsou hlavním zdrojem tepla) a kotlů na topné oleje za některý ze zdrojů dle tabulky. Dále lze vyměnit elektrické vytápění nebo plynové vytápění (min. stáří 20 let) za tepelné čerpadlo, pokud rodinný dům splňuje požadavek na energetickou klasifikační třídu A až D. Klasifikační třída se nemusí dokládat při kombinaci s opatřením v oblasti A – zateplení nebo u památkově chráněných budov.

Typ zdroje Oblast Výše podpory [Kč]
Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva Kotel-bio 80.000
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a s celosezónním zásobníkem pelet Kotel-bio+ 100.000
Lokální zdroj/zdroje na biomasu se samočinnou dodávkou paliva. Sálavé, teplovzdušné nebo s teplovodním výměníkem.
Individuálně na místě stavěná kamna na biomasu.
Kamna 45.000
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch TCA/TCA+ 60.000 / 80.000 (+TUV)
Tepelné čerpadlo vzduch-voda TCV/TCV+ 80.000 / 100.000 (+TUV)
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch nebo vzduch-voda por vytápění a ohřev vody s podporou FV TC+FV 140.000
Tepelné čerpadlo země-voda s plošným kolektorem TCK/TCK+ 120.000 / 140.000 (+TUV)
Napojení na soustavu zásobování teplem CZT 40.000

Fotovoltaické a solární systémy, ekomobilita

Domácí fotovoltaická elektrárna propojená s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v domě. Pořízení a instalace nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních systémů nebo tepelného čerpadla.

Dotace max. 50 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

Typ systému Výše podpory [Kč]
Minimální instalace o výkonu 2kWp 60.000
Minimální instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla 100.000
Za 1 kWp instalovaného výkonu nad 2kWp 10.000
Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia 10.000
Solární termický ohřev teplé vody, min. plocha 1,8 m2 (SOL) 45.000
Solární termický ohřev teplé vody s přitápěním, min. plocha 3,6 m2 (SOL+) 60.000
Solární fotovoltaický ohřev teplé vody, min. výkon 1,5 kW (FV) 45.000
Tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody (TČ–V) 45.000
Dobíjecí stanice 15.000 / dům

Rekuperace a další technologie

Systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla. Využití tepla z odpadní vody včetně příslušenství a zapojení do systému.

Typ systému Oblast Výše podpory [Kč]
Systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla VZT 105.000
Centrální systém pro využití tepla z odpadní vody Předehřev-C 50.000
Decentrální systém pro využití tepla z odpadní vody Předehřev-D 5.000 / odb. místo
max. 15.000

Hospodaření s dešťovou vodou

Podpora je určena pro stávající rodinné domy a novostavby. Podmínkou je kombinace s opatřením v oblasti A (zateplení), B (novostavba) nebo C (solární systémy, příprava teplé vody, výměna zdroje energie). Systém “Zálivka” nelze podpořit u novostaveb. Minimální objem akumulační nádrže je 2m2. Výsledná částka závisí na typu podporovaného opatření a objemu nádrže.

Typ systému Oblast Výše podpory [Kč]
Systém pro využití akumulované dešťové vody pro zálivku zahrady Zálivka 20.000 + 3.500 x
Systém pro využití akumulované dešťové vody jako vody užitkové, případně i pro zálivku Zálivka + WC 30.000 + 3.500 x
Systém pro využití vyčištěné odpadní vody jako užitkové, případně i pro zálivku Šedá voda 70.000+ 3.500 x

x = objem akumulační nádrže v m3

Zelená střecha

Výstavba zelených střech (extenzivních, polointenzivních a intenzivních) na rodinných domech. Podpora závisí na typu zelené střechy na mplochy. Podpora jen v kombinaci např. se zateplením.

Typ zelené střechy Podpora [Kč/m2] Min. tloušťka [mm]
Extenzivní se sklonem ≤ 15° 800 75
Polointenzivní se sklonem ≤ 15° 900 150
Intenzivní se sklonem ≤ 15° 1.000 300
Šikmá se sklonem > 15° 1.000 75

DOTAČNÍ BONUSY


 • bonus 10 000 Kč navíc za každou kombinaci opatření
 • bonus + 10 % pro strukturálně postižené regiony (KVK, MSK, ÚLK) a pro regiony a obce uvedené v Akčním plánu Strategie regionálního rozvoje 2021+
 • až 30 000 Kč za environmentální řešení projektu podle počtu bodů získaných pomocí environmentálního kalkulačního nástroje SFŽP ČR (1 bod = 300 Kč)

NZÚ light | Kotlíková dotace

NZÚ light 

Dotace z programu nezpracováváme.

Kdo může žádat

 • vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022
 • vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022
 • příjem žádostí je otevřen do 31. 12. 2024 nebo do vyčerpání finančních prostředků
 • žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení

Jak postupovat

Kotlíkové dotace

Tyto dotace nezpracováváme.

Kdo může žádat

 • vlastníci nebo spoluvlastníci nemovitosti (rodinného domu, bytové jednotky bytového domu nebo trvale obývaného rekreačního objektu)
 • žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně,
 • žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období mezi 1. lednem 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení

Jak postupovat

 • můžete oslovit naši partnerskou firmu VIP Office s. r. o. pana Ing. Michala Vodáka – email: info@vipoffice.cz, vodak@vipoffice.cz, tel: 777 009 251.
 • příjem žádostí probíhá v etapách dle jednotlivých krajů
 • více informací o Kotlíkových dotacích

ReferenceNašich klientů
Rodinný dům v obci Kostelec na Hané
Rozsah opatření provedených na domě s podporou z dotace Nová zelená úsporám: Zateplení obvodových stěn, zateplení stropu nad sklepem, výměna oken a dveří.
Stav dotace: Vyplaceno


Rodinný dům Krhová
Rozsah opatření na domě s podporou z dotace Nová zelená úsporám: Zateplení obvodových stěn, střechy a stropů.
Stav dotace: Vyplaceno


Rodinný dům Jindřichov
Rozsah opatření provedených na domě s podporou z dotace Nová zelená úsporám: Zateplení obvodových stěn a stropů, výměna oken a dveří.
Stav dotace: Vyplaceno


Rodinný dům Mořkov
Rozsah opatření provedených na domě s podporou z dotace Nová zelená úsporám: Zateplení obvodového pláště, zateplení podlahy, výměna oken a dveří.
Stav dotace: VyplacenoOnlinePoptávkový formulář

Kanceláře máme ve Valašském Meziříčí. Můžete nás navštívit v době od 8 – 14 hod nebo dle domluvy. Rádi za Vámi přijedeme na Váš dům kdekoliv v celé ČR a zkonzultujeme Váš záměr.

Jméno a příjmení*

Telefon

E-mail*

Město

S čím Vám můžeme pomoci?


Nášpartner


Rodinný dům Ústí u Vsetína
Rozsah opatření provedených na domě s podporou z dotace Nová zelená úsporám: Zateplení obvodových stěn, stropu pod půdou, střechy, podlahy nad sklepem, podlaha na terénu a výměna oken a dveří.
Stav dotace: Vyplaceno


Rodinný dům Štramberk
Rozsah opatření provedených na domě s podporou z dotace Nová zelená úsporám: Zateplení obvodových stěn, zateplení střechy a podlahy nad sklepem.
Stav dotace: Vyplaceno


Rodinný dům Podlesí
Rozsah opatření provedených na domě s podporou z dotace Nová zelená úsporám: Zateplení obvodových stěn, stropu pod půdou, podlahy nad sklepem a výměna oken a dveří.
Stav dotace: Vyplaceno


Rodinný dům Termesivy
Rozsah opatření provedených na domě s podporou z dotace Nová zelená úsporám: zateplení obvodových stěn, podlahy na terénu a nad sklepem, stropu pod půdou a střechy, výměna oken a dveří
Stav dotace: Vyplaceno


Rodinný dům v Novém Jičíně
Zateplení obvodových stěn, zateplení stropu nad sklepem, výměna oken a dveří.
Stav dotace: Vyplaceno