Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.czRodinný důmZAJISTÍME PRO VÁS
 • Projektovou dokumentaci stávajícího stavu i objektu i stavu po rekonstrukci
 • Průkaz energetické náročnosti budovy
 • Zajištění veškeré administrace dotace
 • Podání žádosti
 • Odborné poradenství před zahájením, v průběhu i po dokončení rekonstrukce
 • Doložení realizace stavby na Státní fond životního prostředí
 • Poradenství ohledně stavebního povolení

Z programu jsou podporována opatření, která byla realizována a uhrazena po 1. 1. 2021. 

Máme za sebou již stovky schválených a proplacených projektů.
Podívejte se na naše reference.

         

Provedeme Vás systémem dotací od podání až k vyplacení.
Můžete získat až 50% výdajů.


NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Pro majitele rodinných domů, kteří chtějí zlepšit své bydlení a ušetřit za vytápění, energie, vodu.


OPRAV DŮM PO BABIČCE

Pro vlastníky rodinných domů či rekreačních objektů využívaných k trvalému bydlení, kteří chtějí komplexně zateplit dům.


NZÚ light
Kotlíkové dotace

INFORMACE

Podpora je určena pro nízkopříjmové domácnosti, důchodce a příjemce příspěvku na podporu bydlení.


15 často kladených otázek

 1. Chtěl bych zažádat podporu na ,,Oprav dům po babičce“ co všechno musím zateplit?

U programu podpory „Oprav dům po babičce“ je kladen velký nárok na splnění komplexního zateplení domu, jedná se o:
• Zateplení podlah
• Zateplení fasády s dodržením barvy omítky dle vzorníku barev NCS
• Zateplení stropů, šikmin
• Výměna oken a dveří

Podporu lze využít i na výstavbu nového rodinného domu umístěného na místě původního, žadatelem odstraněného rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, a to za předpokladu, že energeticky vztažná plocha nového rodinného domu nepřekročí 350 m2 a k odstranění původní stavby došlo bezprostředně a v souvislosti s přípravou stavby nového domu. Prioritou je předcházení vzniku odpadu, pokud nelze této situaci předejít, musí dojít k jeho opětovnému použití – recyklaci, a to nejméně v 70% stavebního a demoličního odpadu, neklasifikovaného jako nebezpečný.

Podmínkou je, aby poslední dokončené opatření bylo v termínu po 17. 7. 2023.

 

 1. Slyšel jsem, že nemusím mít na jednotlivé zateplení faktury, je to tak?

Faktury se podle nových podmínek nevkládají přímo do systému AIS SFŽP, ale slouží jako podklad pro součet vynaložených a uznatelných nákladů. Faktury zasíláte k nám na zpracování.  Faktury musí být v souladu s podmínkami NZÚ a je potřeba mít je k dispozici po celou dobu udržitelnosti (10 let ode dne vydání rozhodnutí) pro případnou kontrolu ze strany SFŽP. Pokud v případě kontroly nedoložíte faktury vztahující se k čerpané dotaci dle pravidel NZÚ, můžete být vyzváni k vrácení podpory.

 

 1. Na koho musí být práce a materiál fakturovány?

Daňové a účetní doklady za realizaci podporovaných opatření – doklady (např. faktury, smlouvy apod.) musí splňovat zákonné náležitosti, musí být vystaveny výhradně na jméno žadatele nebo jiného spoluvlastníka rodinného domu, který je předmětem žádosti o podporu. Faktury musí obsahovat název materiálu, tl. materiálu, m2 zateplené plochy. K oknům je potřeba dodat rozpis k oknům (smlouvu nebo cenovou nabídku). Ve všech fakturách musí být zapsáno místo realizace stavby.

 

 1. Jak vysokou dotaci dostanu?

Výsledná částka je ovlivněna rozsahem a kvalitou plánovaných zateplení. Čím lepší konečné parametry na úsporu energie, tím vyšší finanční podpora.

 

 1. Je vysoká pravděpodobnost, že dotaci dostaneme proplacenou?

ANO, pokud dodržíte našimi projektanty navržená opatření. Bez konzultace případných změn navržených opatření nelze zaručit, že bude dosaženo potřebné úspory. Např. pokud se rozhodnete upravit tloušťku izolací nebo materiál, a nebude dosaženo potřebné izolační schopnosti, bude opatření vyřazeno z dotace a přiznaná výše dotace bude o tuto část ponížena.

 

 1. Kolik procent celkového nákladu vlastně je možné v rámci dotace získat? Pokud by rozpočet byl například 100 000,- Kč, je možné dostat v dotaci za nějakých okolností také 100 000,- Kč nebo pouze určité procento?

Výše dotace se počítá podle plochy zateplovaných konstrukcí (oblast A) nebo podle jednotkové výše pro danou oblast. Z reálně proinvestovaných peněz na způsobilé náklady dostanete 50 %, maximálně však do výše přiznané dotace.

Např. pokud budete mít nárok na zateplení podporu ve výši 200 000 Kč

 • a proinvestujete 400 000 Kč, obdržíte plnou výši podpory
 • a proinvestujete 300 000 Kč, dostanete dotaci 150 000 Kč
 • a proinvestujete 500 000 Kč, dostanete maximálně slíbených 200 000 Kč

Proinvestovaná částka se počítá ze součtu způsobilých nákladů, tzn. okna + izolace + stínicí technika.

V případě kombinací např. oblast A zateplení – výše podpory 200.000 Kč + oblast C solární ohřev vody – výše podpory 45.000 Kč. Celkem akceptovaná dotace 245.000 Kč. Pro vyplacení plné výše dotace je nutno proinvestovat min. dvakrát více za každou oblast, tedy 400 000,- Kč za zateplení, 90 000,- Kč za solární ohřev vody.

K dotaci za opatření se navíc přičítají bonusy – za kombinaci opatření nebo pro vybrané kraje, regiony a obce.

 

 1. Je možné provést zateplení (oblast A) svépomocí?

ANO, majitelé a stavitelé rodinných domů mohou získat dotaci také na úsporné rekonstrukce domů provedenésvépomocí. Není tedy nutné, aby stavební práce provedla odborná firma. Je nutné mít faktury o zakoupeném materiálu, jednotlivých výrobcích dle pravidel pro dotace. Výše podpory je vždy max. 50% z uznatelných výdajů, tedy dokladů o zakoupených materiálech.

 

 1. Je možné uplatnit faktury před podáním žádosti o dotaci Nová zelená úsporám?

Dle informací ze Státního fondu životního prostředí jsou uznatelné faktury vystavené od 1. 1. 2021. V průběhu programu se může termín upravovat. Zateplení by také mělo vyhovovat podmínkám programu Nová zelená úsporám z pohledu celkových tepelně izolačních vlastností. Pro každou konstrukci je potřeba navrhnout správnou tloušťku izolace. Proto doporučujeme počkat s pracemi až po dokončení výpočtu.

 

 1. Co je způsobilý a nezpůsobilý výdaj?

Způsobilý náklad je veškerý nutný materiál použitý na prováděná opatření a jeho montáž, náklady na projektovou dokumentaci, průkaz energetické náročnosti budovy, zprávu odborného technického dozoru.

 • Například u zateplení šikmé střechy Vám může být proplacena konstrukce na vložení izolace (práce i materiál) a následné sádrokartonové práce v m2 položené izolace. Výmalba se již neproplácí – nezpůsobilý výdaj.
 • U zateplení podlahy je způsobilý náklad podkladní beton, vložení izolace, anhydrit v mpoložené izolace. Podlahová krytina se již neproplácí – nezpůsobilý výdaj.

Mezi způsobilé výdaje je možné zahrnout faktury za materiál, výpůjčku nářadí.

 

 1. Na co mohu získat dotaci pro svůj rodinný dům?

Podporu Nová zelená úsporám získáte na snížení energetické náročnosti domu (dílčí, základní nebo optimální zateplení), výstavbu či nákup domu s nízkou energetickou náročností s šetrným způsobem vytápění, fotovoltaické systémy, solární systémy na přípravu teplé vody, získávání tepla z odpadní vody, rekuperaci. Dále na hospodaření s dešťovou a odpadní vodou, výstavbu zelených střech a spolu se zateplením na stínicí techniku. Dále na dobíjecí stanici a výměnu nevyhovujících zdrojů tepla. Jednotlivá opatření je možné kombinovat v rámci jedné žádosti nebo žádat samostatně, u adaptačních a mitigačních opatření – zelená střecha, dešťovka a ekomobilita lze žádat pouze v kombinaci s jiným opatřením. Podrobnější informace najdete v sekci Rodinný dům.

 

 1. Je možné podat žádost o podporu pouze na okna?

Závisí na velikosti oken, poměru k ostatním konstrukcím a několika dalších parametrech. Výměna oken tedy téměř nikdy nestačí a je nutné provést ještě další opatření, alespoň na části dalších konstrukcí, jako např. zateplení stropů. Bez podrobného posouzení nelze splnění podmínek pro poskytnutí dotace garantovat.

 

 1. Na výměnu jakých původních zdrojů tepla mohu žádat dotaci?

Kotel na tuhá paliva – v případě, že je 1., 2. nebo neurčené emisní třídy. Je nutné doložit fotografii zapojeného starého zdroje tepla, revizi kotle ne starší 3 let a po výměně i doklad o ekologické likvidaci.

Plynový kotel – musí být starší 20 let a lze ho vyměnit pouze za tepelné čerpadlo. Je nutné doložit fotografii zapojeného starého zdroje tepla, fotografii štítku s čitelným rokem výroby nebo jiný doklad o stáří kotle např. záruční list, fakturu, revizi, doklad o instalaci apod. Po výměně také doklad o ekologické likvidaci. Dále je nutné doložit, že průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy splňuje klasifikační třídu A – D. Dokládá se průkazem energetické náročnosti budovy (PENB). Pokud probíhá výměna současně se zateplením domu, není potřeba PENB dokládat.

Elektrické přímotopy, elektrokotel – lze vyměnit pouze za elektrická tepelná čerpadla. Je nutno dodat vyúčtování spotřeby elektrické energie za uplynulé 2 roky jako doklad o tom, že šlo o hlavní zdroj tepla.

Lokální topidlo na tuhá paliva – je nutné doložit fotografii topidla (topidel) napojených na komín a po výměně doklad ekologické o likvidaci.

 

 1. Je možné mít souběžně více žádostí na různá opatření v rámci programu Nová zelená?

ANO, v rámci jedné žádosti můžete kombinovat oblasti podpory, za kombinaci opatření se přičítá bonus. Můžete ale žádat i ve více žádostech souběžně.

 

 1. Lze samostatně žádat podporu na dešťovku?

Od září 2023 nelze žádat o dotaci na dešťovku samostatně. O dotaci na dešťovku, zelenou střechu a dobíjecí stanici lze žádat pouze v kombinaci se zateplením, novostavbou, výměnou zdroje tepla, FVE ohřevem vody, FVE systémem nebo rekuperační jednotkou.

 

 1. Jak dlouho trvá proces od podání žádosti až po vyplacení dotace?

Po podání žádosti o dotaci na Státní fond životního prostředí vyčkáme na kontrolu a akceptaci žádosti. Ode dne akceptace máte na realizaci opatření 24 měsíců. Po dokončené realizaci Vám zpracujeme všechny doklady a odešleme na fond. Po kontrole Vás bude fond e-mailem informovat o schválení a vyplacení dotace. Lhůty pro kontrolu ze strany fondu určené nejsou, záleží na vytíženosti jednotlivých projektových manažerů, kteří žádosti zpracovávají chronologicky.


Základní program


Zateplení


Pro nové fasády je daný vzorník barev NCS, případně je barevné řešení navržené autorizovaným architektem (dle zákona č. 360/1992 Sb.), vyplývá ze závazného stanoviska orgánu památkové péče či úřadu městského architekta nebo odpovídá původnímu barevnému řešení.

Dotace na zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících rodinných domů. Podpora se vztahuje i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů. Dotaci lze uplatnit i na památkově chráněné budovy. Podporu lze čerpat na úpravy objektů dokončených do 1. 7. 2013.

Podoblast podpory A – dotace max. 50% z celkových způsobilých výdajů. Maximální výše podpory je omezena na 950.000,- Kč. Do limitu se nezapočítávají případné bonusy.

Typ konstrukce Dílčí
(Kč/m2)
Základní
(Kč/m2)
Optimální
(Kč/m2)
Památky
(Kč/m2)
Obvodové stěny, střechy, stropy, podlahy nad exteriérem a ostatní konstrukce 600 800 1.300 800
Výplně stavebních otvorů 2.200 3.000 4.900 4.900
Podlahy na terénu 800 1.050 1.700 1.050
Stínicí technika 1.500 1.500 1.500 1.500
Základní podpora (např. projektová dokumentace, posudek) 25.000 25.000 25.000 25.000

Novostavby

Dotace na výstavbu nebo nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností. Vyšší dotaci získáte, pokud postavíte úspornější dům, využívající energii z více obnovitelných zdrojů. Žadatelem je první vlastník nebo stavebník rodinného domu. U oblasti nákupu rodinného domu může být žadatelem pouze fyzická osoba, která dům zakoupila od prvního vlastníka nebo stavebníka rodinného domu. K převodu vlastnictví musí dojít maximálně do 24 měsíců od data dokončení stavby.

Maximální dotace je stanovena fixní jednotkovou výší podpory na jeden rodinný dům.

Oblast Výše podpory [Kč/dům]
Pasiv+ 535.000

Pro nové fasády je daný vzorník barev NCS, případně je barevné řešení navržené autorizovaným architektem (dle zákona č. 360/1992 Sb.), vyplývá ze závazného stanoviska orgánu památkové péče či úřadu městského architekta

Výměna tepelného zdroje


Dotaci na nový zdroj tepla vyřizujeme pouze v kombinaci s oblastí A. 

Modelový příklad: Zateplení, výměna oken v dotaci Nová zelená úsporám oblast A + nový zdroj tepla z programu Nová zelená úsporám. 

Samostatné žádosti na nový zdroj tepla k dotaci Nová Zelená úsporám nezpracováváme. K vyřízení samostatné dotace můžete oslovit naši partnerskou firmu VIP Office s. r. o. pana Ing. Michala Vodáka email: info@vipoffice.cz, vodak@vipoffice.cz, tel: 777 009 251.

Vzhledem k tomu, že 1. 9. 2024 začíná platit zákaz provozu kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy, je možné podat žádost o dotaci na výměnu těchto zdrojů pouze do do 31. 8. 2024.

V této oblasti je podporována výměna kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy, lokálních topidel (pokud jsou hlavním zdrojem tepla) a kotlů na topné oleje za některý ze zdrojů dle tabulky. Dále lze vyměnit elektrické vytápění nebo plynové vytápění (min. stáří 20 let) za tepelné čerpadlo, pokud rodinný dům splňuje požadavek na energetickou klasifikační třídu A až D. Klasifikační třída se nemusí dokládat při kombinaci s opatřením v oblasti A – zateplení nebo u památkově chráněných budov.

Typ zdroje Oblast Výše podpory [Kč]
Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva Kotel-bio 80.000
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a s celosezónním zásobníkem pelet Kotel-bio+ 100.000
Lokální zdroj/zdroje na biomasu se samočinnou dodávkou paliva. Sálavé, teplovzdušné nebo s teplovodním výměníkem.
Individuálně na místě stavěná kamna na biomasu.
Kamna 45.000
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch TCA/TCA+ 60.000 / 80.000 (+TUV)
Tepelné čerpadlo vzduch-voda TCV/TCV+ 80.000 / 100.000 (+TUV)
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch nebo vzduch-voda pro vytápění a ohřev vody s podporou FV TC+FV 125.000
Tepelné čerpadlo země-voda s plošným kolektorem TCK/TCK+ 120.000 / 140.000 (+TUV)
Napojení na soustavu zásobování teplem CZT 40.000

Fotovoltaické a solární systémy, ekomobilita

Domácí fotovoltaická elektrárna propojená s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v domě. Pořízení a instalace nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních systémů nebo tepelného čerpadla.

Dotace max. 50 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

Typ systému Výše podpory [Kč]
Základní podpora 35.000
Základní podpora s efektivním využitím tepelného čerpadla 60.000
Za 1 kWp instalovaného výkonu 8.000
Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia 8.000
Solární termický ohřev teplé vody, min. plocha 1,8 m2 (SOL) 45.000
Solární termický ohřev teplé vody s přitápěním, min. plocha 3,6 m2 (SOL+) 60.000
Solární fotovoltaický ohřev teplé vody, min. výkon 1,5 kW (FV) 45.000
Tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody (TČ–V) 45.000
Dobíjecí stanice 15.000 / dům

Rekuperace a další technologie

Systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla. Využití tepla z odpadní vody včetně příslušenství a zapojení do systému.

Typ systému Oblast Výše podpory [Kč]
Systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla VZT 105.000
Centrální systém pro využití tepla z odpadní vody Předehřev-C 50.000
Decentrální systém pro využití tepla z odpadní vody Předehřev-D 5.000 / odb. místo
max. 15.000

Hospodaření s dešťovou vodou

Podpora je určena pro stávající rodinné domy a novostavby. Podmínkou je kombinace s opatřením v oblasti A (zateplení), B (novostavba) nebo C (solární systémy, příprava teplé vody, výměna zdroje energie). Systém “Zálivka” nelze podpořit u novostaveb. Minimální objem akumulační nádrže je 2m2. Výsledná částka závisí na typu podporovaného opatření a objemu nádrže.

Typ systému Oblast Výše podpory [Kč]
Systém pro využití akumulované dešťové vody pro zálivku zahrady Zálivka 20.000 + 3.500 x
Systém pro využití akumulované dešťové vody jako vody užitkové, případně i pro zálivku Zálivka + WC 30.000 + 3.500 x
Systém pro využití vyčištěné odpadní vody jako užitkové, případně i pro zálivku Šedá voda 70.000+ 3.500 x

x = objem akumulační nádrže v m3

Zelená střecha

Výstavba zelených střech (extenzivních, polointenzivních a intenzivních) na rodinných domech. Podpora závisí na typu zelené střechy na mplochy. Podpora jen v kombinaci např. se zateplením.

Typ zelené střechy Podpora [Kč/m2] Min. tloušťka [mm]
Extenzivní se sklonem ≤ 15° 800 75
Polointenzivní se sklonem ≤ 15° 900 150
Intenzivní se sklonem ≤ 15° 1.000 300
Šikmá se sklonem > 15° 1.000 75

DOTAČNÍ BONUSY

 • bonus 10 000 Kč navíc za každou kombinaci opatření
 • bonus 30 000 Kč za kombinaci opatření A zateplení a C.3 fotovoltaické systémy
 • bonus + 10 % pro strukturálně postižené regiony (KVK, MSK, ÚLK) a pro regiony a obce uvedené v Akčním plánu Strategie regionálního rozvoje 2021+
 • bonus 10 000 Kč za instalaci zásobníkového ohřívače (min. 12 litrů) v podoblasti C.3 fotovoltaické systémy
 • až 30 000 Kč za environmentální řešení projektu podle počtu bodů získaných pomocí environmentálního kalkulačního nástroje SFŽP ČR (1 bod = 300 Kč)


NZÚ light | Kotlíková dotace

NZÚ light 

Dotace z programu nezpracováváme.

Kdo může žádat

 • vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022
 • vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022
 • příjem žádostí je otevřen do 31. 12. 2024 nebo do vyčerpání finančních prostředků
 • žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení

Jak postupovat

Kotlíkové dotace

Tyto dotace nezpracováváme.

Kdo může žádat

 • vlastníci nebo spoluvlastníci nemovitosti (rodinného domu, bytové jednotky bytového domu nebo trvale obývaného rekreačního objektu)
 • žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně,
 • žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období mezi 1. lednem 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení

Jak postupovat

 • můžete oslovit naši partnerskou firmu VIP Office s. r. o. pana Ing. Michala Vodáka – email: info@vipoffice.cz, vodak@vipoffice.cz, tel: 777 009 251.
 • příjem žádostí probíhá v etapách dle jednotlivých krajů
 • více informací o Kotlíkových dotacích

ReferenceNašich klientů
Rodinný dům v obci Kostelec na Hané
Rozsah opatření provedených na domě s podporou z dotace Nová zelená úsporám: Zateplení obvodových stěn, zateplení stropu nad sklepem, výměna oken a dveří.
Stav dotace: Vyplaceno


Rodinný dům Krhová
Rozsah opatření na domě s podporou z dotace Nová zelená úsporám: Zateplení obvodových stěn, střechy a stropů.
Stav dotace: Vyplaceno


Rodinný dům Jindřichov
Rozsah opatření provedených na domě s podporou z dotace Nová zelená úsporám: Zateplení obvodových stěn a stropů, výměna oken a dveří.
Stav dotace: Vyplaceno


Rodinný dům Mořkov
Rozsah opatření provedených na domě s podporou z dotace Nová zelená úsporám: Zateplení obvodového pláště, zateplení podlahy, výměna oken a dveří.
Stav dotace: VyplacenoOnlinePoptávkový formulář

Kanceláře máme ve Valašském Meziříčí. Můžete nás navštívit v době od 8 – 14 hod nebo dle domluvy. Rádi za Vámi přijedeme na Váš dům kdekoliv v celé ČR a zkonzultujeme Váš záměr.

Jméno a příjmení*

Telefon

E-mail*

Město

S čím Vám můžeme pomoci?


Nášpartner


Rodinný dům Ústí u Vsetína
Rozsah opatření provedených na domě s podporou z dotace Nová zelená úsporám: Zateplení obvodových stěn, stropu pod půdou, střechy, podlahy nad sklepem, podlaha na terénu a výměna oken a dveří.
Stav dotace: Vyplaceno


Rodinný dům Štramberk
Rozsah opatření provedených na domě s podporou z dotace Nová zelená úsporám: Zateplení obvodových stěn, zateplení střechy a podlahy nad sklepem.
Stav dotace: Vyplaceno


Rodinný dům Podlesí
Rozsah opatření provedených na domě s podporou z dotace Nová zelená úsporám: Zateplení obvodových stěn, stropu pod půdou, podlahy nad sklepem a výměna oken a dveří.
Stav dotace: Vyplaceno


Rodinný dům Termesivy
Rozsah opatření provedených na domě s podporou z dotace Nová zelená úsporám: zateplení obvodových stěn, podlahy na terénu a nad sklepem, stropu pod půdou a střechy, výměna oken a dveří
Stav dotace: Vyplaceno


Rodinný dům v Novém Jičíně
Zateplení obvodových stěn, zateplení stropu nad sklepem, výměna oken a dveří.
Stav dotace: Vyplaceno