Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz


Rodinný dům Zajistíme pro Vás

 • Projektovou dokumentaci současného stavu objektu a stavu po rekonstrukci
 • Průkaz energetické náročnosti budovy
 • Zajištění veškeré administrace dotace
 • Podání žádosti
 • Odborné poradenství před zahájením, v průběhu i po dokončení rekonstrukce
 • Doložení realizace stavby na Státní fond životního prostředí
 • Poradenství ohledně stavebního povolení

Pro koho je dotace určena

 • Pro vlastníky stávajících rodinných domů s kolaudací do 1. 7. 2013
 • U novostavby pro první vlastníky, stavebníky, nebo nabyvatele, který dům koupil do dvou let od dokončení stavby
 • Uznatelné doklady – od 1.  1. 2021

Máme za sebou již stovky schválených a proplacených projektů. Podívejte se na naše reference.

         

Provedeme Vás systémem dotací od podání až k vyplacení.
Můžete získat až 50% výdajů.


Zateplení

Dotace na zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících rodinných domů, vč. zimních zahrad. Podpora se vztahuje i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů. Dotaci lze uplatnit i na památkově chráněné budovy.

Podoblast podpory A – dotace max. 50% z celkových způsobilých výdajů

Typ konstrukce Dílčí
(Kč/m2)
Základ
(Kč/m2)
Komplex
(Kč/m2)
Památky
(Kč/m2)
Obvodové stěny, střechy, stropy, podlahy nad exteriérem a ostatní konstrukce 600 800 1.000 800
Výplně stavebních otvorů 2.200 3.000 3.800 3.800
Podlahy na terénu 800 1.050 1.300 1.050

Novostavby

Dotace na výstavbu nebo nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností. Vyšší dotaci získáte, pokud postavíte úspornější dům, využívající energii z více obnovitelných zdrojů.

První vlastník nebo stavebník rodinného domu, nabyvatel rodinného domu, který koupil od prvního vlastníka či stavebníka do 2 let od dokončení stavby.

Oblast Výše podpory [Kč/dům]
Základ 200 000
Pasiv 350 000
Pasiv+ 500 000

Výměna tepelného zdroje


Dotaci na nový zdroj tepla vyřizujeme pouze v kombinaci s oblastí A. 

Modelový příklad: Zateplení, výměna oken v dotaci Nová zelená úsporám oblast A + nový zdroj tepla z programu Nová zelená úsporám. 

Samostatné žádosti na nový zdroj tepla k dotaci Nová Zelená úsporám 2021+ nezpracováváme. K vyřízení samostatné dotace můžete oslovit naši partnerskou firmu VIP Office s. r. o. pana Ing. Michala Vodáka email: info@vipoffice.cz, vodak@vipoffice.cz, tel: 777 009 251.

Výměna kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy a lokálních topidel (kamna jako hlavní zdroj tepla) za kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kotel. Výměna elektrického vytápění za tepelné čerpadlo. Výše dotace je 50% ze způsobilých výdajů s následujícími limity.

Typ zdroje Oblast Výše podpory [Kč]
UPOZORNĚNÍ: Od 1. 5. 2022 program nepodporuje výměnu nevyhovujícího zdroje tepla za plynové kotle!
Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva Kotel-bio 80.000
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a s celosezónním zásobníkem pelet Kotel-bio+ 100.000
Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění s přípravou teplé vody TČ-vytápění+ 100.000
Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody TČ vytápění 80.000
Tepelné čerpadlo vzduch – vzduch TČ-vzduch 60.000
Napojení na soustavu zásobování teplem CZT 40.000
Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla a teplovodním výměníkem Kamna-bio+ 45.000
Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla Kamna-bio 30.000
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody propojené k FV systému TČ-FV 140.000

Fotovoltaické a solární systémy

Domácí fotovoltaická elektrárna propojená s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v domě. Pořízení a instalace nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních systémů, tepelného čerpadla.

Dotace max. 50 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

Typ systému Výše podpory [Kč]
Základní instalace o výkonu 2kWp se standardním měničem 40.000
Základní instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem 60.000
Základní instalace o výkonu 2kWp s efektivním využitím TČ 100.000
Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu 10.000
Za 1 kWh el. akumulačního systému 10.000
Solární termický ohřev teplé vody (oblast SOL) 45.000
Solární termický ohřev teplé vody s přitápěním (oblast SOL+) 60.000
Fotovoltaický ohřev teplé vody (oblast FV) 45.000
Tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody (oblast TČ – V) 45.000

Rekuperace a další technologie

Systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla. Využití tepla z odpadní vody včetně příslušenství a zapojení do systému.

Na decentrální systém nelze podat samotnou žádost.

Typ systému Oblast Výše podpory [Kč]
Centrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla VZT – C 100.000
Decentrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla VZT – D 75.000
Centrální systém pro využití tepla z odpadní vody, nově možnost kombinovat s výstavbou TVHR – C 50.000
Decentrální systém pro využití tepla z odpadní vody TVHR – H 5.000
odběrné místo
Tepelné čerpadlo pro ohřev vody 45.000

Hospodaření s dešťovou vodou

Můžete žádat samostatně nebo v rámci komplexního projektu. Systém na zálivku nelze podpořit u novostaveb. Výsledná částka závisí na typu podporovaného opatření a objemu nádrže.

Typ systému Oblast Výše podpory [Kč]
Systém pro využití akumulované dešťové vody pro zálivku zahrady Dešťovka 20.000 + 3.500 x
Systém pro využití akumulované dešťové vody jako vody užitkové, případně i pro zálivku Dešťovka+ 30.000 + 3.500 x
Systém pro využití vyčištěné odpadní vody jako užitkové, případně i pro zálivku Šedá voda 60.000
Systém se dvěma akumulačními nádržemi pro využití vyčištěné a dočištěné odpadní vody a pro využití dešťově vody jako vody užitkové a případně pro zálivku zahrady Šedá voda+ 70.000 + 3.500x

x = objem akumulační nádrže v m3

ZELENÉ STŘECHY A STÍNICÍ TECHNIKA
adaptace na měnící se klima

Výstavba zelených střech (extenzivních, polointenzivních a intenzivních) na rodinných domech. Podpora závisí na typu zelené střechy na mplochy. Venkovní stínicí technika (rolety, žaluzie), která slouží ke snížení tepelné zátěže uvnitř budovy. Výše dotace je podle systému a mplochy. Podpora jen v kombinaci např. se zateplením.

Systém Oblast Výše podpory [Kč/m2]
Stínicí technika s ručním ovládáním z interiéru STÍN -M 1.000
Stínicí technika s inteligentním automatickým řízením STÍN-IQ 1.500
Extenzivní zelené střechy se sklonem < 12° E-STŘECHA 700
Extenzivní zelené střechy se sklonem ≥ 12° E-STŘECHA+ 800
Intenzivní a polointenzivní zelené střechy se sklonem < 12° I-STŘECHA 900
Intenzivní a polointenzivní zelené střechy se sklonem ≥ 12° I-STŘECHA+ 1.000

PODPORA NA PŘÍPRAVU A REALIZACI

Projektová příprava, energetické hodnocení, odborný technický dozor, měření průvzdušnosti obálky budovy.

Opatření Oblast Výše podpory [Kč/m2]
Zateplení PROJEKT – ZATEPLENÍ 25.000
Výstavba PROJEKT – PASIV 35.000
Zdroje energie C.3 a C.4 PROJEKT-TECH 5.000
Dešťovka – pouze Šedá voda a Šedá voda+ 5.000

BONUSY

 • bonus 10 000 Kč navíc za každou kombinaci opatření
  (např.  zateplení + FVE = bonus 10 000 Kč, zateplení + FVE + dešťovka = bonus 20 000 Kč)
 • 25 000 – 75 000 Kč za kombinaci kotlíkové dotace se zateplením – podle typu zateplení (míra podpory se zvyšuje na 60 %)
 • až 30 000 Kč za environmentální řešení projektu podle počtu bodů získaných pomocí environmentálního kalkulačního nástroje SFŽP ČR (1 bod = 300 Kč)
 • bonus + 10 % pro strukturálně postižené regiony (KVK, MSK, ÚLK)


Nabízíme vypracování projektu včetně podání žádosti až po schválení dotace podle pravidel programu Nová zelená úsporám. Budeme se starat o Vaši dotaci, dokud nebudete mít peníze na účtu!Kotlíková dotace | NZÚ light – informace

Kotlíkové dotace z důvodu omezených kapacit nezpracováváme.

Kotlíkovou dotaci vyřizujeme pouze v kombinaci s dotací Nová zelená úsporám 2021+.

Modelový příklad: Zateplení, výměna oken v dotaci Nová zelená úsporám + Kotlíková dotace. Na tuto kombinaci je bonus 20 000 Kč. 


K vyřízení Kotlíkové dotace nebo dotace NZÚ light můžete oslovit naši partnerskou firmu VIP Office s. r. o. pana Ing. Michala Vodáka – email: info@vipoffice.cz, vodak@vipoffice.cz, tel: 777 009 251.

NZÚ light – dotace z programu nezpracováváme.

Kdo může žádat:

 • Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022
 • Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022
 • Příjem žádostí je otevřen od 9. ledna 2023
 • Více informací o programu NZÚ light

ReferenceNašich klientů
Rodinný dům v obci Kostelec na Hané
Rozsah opatření provedených na domě s podporou z dotace Nová zelená úsporám: Zateplení obvodových stěn, zateplení stropu nad sklepem, výměna oken a dveří.
Stav dotace: Vyplaceno


Rodinný dům Krhová
Rozsah opatření na domě s podporou z dotace Nová zelená úsporám: Zateplení obvodových stěn, střechy a stropů.
Stav dotace: Vyplaceno


Rodinný dům Jindřichov
Rozsah opatření provedených na domě s podporou z dotace Nová zelená úsporám: Zateplení obvodových stěn a stropů, výměna oken a dveří.
Stav dotace: Vyplaceno


Rodinný dům Mořkov
Rozsah opatření provedených na domě s podporou z dotace Nová zelená úsporám: Zateplení obvodového pláště, zateplení podlahy, výměna oken a dveří.
Stav dotace: VyplacenoOnlinePoptávkový formulář

Kanceláře máme ve Valašském Meziříčí. Můžete nás navštívit v době od 8 – 14 hod nebo dle domluvy. Rádi za Vámi přijedeme na Váš dům kdekoliv v celé ČR a zkonzultujeme Váš záměr.

Jméno a příjmení*

Telefon

E-mail*

Město

S čím Vám můžeme pomoci?


Nášpartner


Rodinný dům Ústí u Vsetína
Rozsah opatření provedených na domě s podporou z dotace Nová zelená úsporám: Zateplení obvodových stěn, stropu pod půdou, střechy, podlahy nad sklepem, podlaha na terénu a výměna oken a dveří.
Stav dotace: Vyplaceno


Rodinný dům Štramberk
Rozsah opatření provedených na domě s podporou z dotace Nová zelená úsporám: Zateplení obvodových stěn, zateplení střechy a podlahy nad sklepem.
Stav dotace: Vyplaceno


Rodinný dům Podlesí
Rozsah opatření provedených na domě s podporou z dotace Nová zelená úsporám: Zateplení obvodových stěn, stropu pod půdou, podlahy nad sklepem a výměna oken a dveří.
Stav dotace: Vyplaceno


Rodinný dům Termesivy
Rozsah opatření provedených na domě s podporou z dotace Nová zelená úsporám: zateplení obvodových stěn, podlahy na terénu a nad sklepem, stropu pod půdou a střechy, výměna oken a dveří
Stav dotace: Vyplaceno


Rodinný dům v Novém Jičíně
Zateplení obvodových stěn, zateplení stropu nad sklepem, výměna oken a dveří.
Stav dotace: Vyplaceno