Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Často kladené dotazy k programu Nová zelená úsporám 2021+

Odpovědi na často kladené dotazy dle aktuálních podmínek (2024)

 

1. Na co mohu získat dotaci pro svůj rodinný dům?

Dotaci získáte na snížení energetické náročnosti domu (kompletní, nebo dílčí zateplení), výstavbu či nákup domu s nízkou energetickou náročností se šetrným způsobem vytápění, fotovoltaické systémy, solární systémy – přípravu teplé vody, získávání tepla z odpadní vody, rekuperaci. Dále na hospodaření s dešťovou a odpadní vodou, výstavbu zelených střech a spolu se zateplením na stínicí techniku.

2. Je příjem žádostí nějak omezen?

Program je vyhlášen jako dlouhodobý, výhledově do roku 2030.

3. Je možné provést zateplení svépomocí?  Nebo je nutné, aby stavební práce provedla odborná firma?

ANO, majitelé a stavitelé rodinných domů získat dotaci také na úsporné rekonstrukce domů provedené svépomocí. Je nutno doložit doklady o zakoupeném materiálu, jednotlivých výrobcích dle pravidel pro dotace.

4. Jak vysokou dotaci dostanu?

Výsledná částka je ovlivněna rozsahem a kvalitou plánovaných zateplení. Čím lepší konečné parametry na úsporu energie, tím vyšší finanční podpora.

5. Kolik procent celkového nákladu vlastně je možné v rámci dotace získat? Pokud by rozpočet byl například 100 000,- Kč, je možné dostat v dotaci za nějakých okolností také 100 000,- Kč, nebo pouze určité procento? 

Výše dotace se počítá dle plochy zateplovaných konstrukcí (přiznaná dotace). Z reálně proinvestovaných peněz na způsobilé náklady vám bude navráceno 50 %, maximálně však do výše přiznané dotace.

Např. pokud budete mít nárok na dotaci ve výši 200 000 Kč

  • a proinvestujete 400 000 Kč, obdržíte plnou výši podpory
  • a proinvestujete 300 000 Kč, dostanete dotaci 150 000 Kč
  • a proinvestujete 500 000,Kč, dostanete maximálně slíbených 200 000 Kč

Proinvestovaná částka se počítá ze součtu způsobilých nákladů, tzn. okna + izolace…

6. Co je způsobilý a nezpůsobilý výdaj?

Způsobilý výdaj je veškerý nutný materiál použitý na prováděná opatření a jeho montáž, náklady na projektovou dokumentaci, průkaz energetické náročnosti budovy, zprávu odborného technického dozoru.

Například u zateplení šikmé střechy Vám může být proplacena konstrukce na vložení izolace (práce i materiál) a následné sádrokartonové práce v m2 položené izolace. Výmalba se již neproplácí – nezpůsobilý výdaj.

U zateplení podlahy je způsobilý náklad podkladní beton, vložení izolace, anhydrit v m2 položení izolace. Podlahová krytina se již neproplácí – nezpůsobilý výdaj.

Mezi způsobilé výdaje je možné zahrnout faktury za materiál, výpůjčku nářadí a za technický dozor.

7. Je možné uplatnit faktury před podáním žádosti o dotaci?

Dle informací ze Státního fondu životního prostředí jsou uznatelné faktury vystavené od 1. 1. 2021, v průběhu programu se může termín upravovat. Zateplení by také mělo vyhovovat podmínkám programu Nová zelená úsporám 2021+ z pohledu celkových tepelně izolačních vlastností. Pro každou konstrukci je potřeba navrhnout správnou tloušťku izolace. Proto doporučujeme počkat s pracemi až po dokončení výpočtu.

8. Na koho musí být práce a materiál fakturován? 

Daňové a účetní doklady za realizaci podporovaných opatření – doklady (např. faktury, smlouvy apod.) musí splňovat zákonné náležitosti, musí být vystaveny výhradně na jméno žadatele nebo jiného spoluvlastníka rodinného domu, který je předmětem žádosti o podporu. Faktury musí obsahovat název materiálu, tloušťku materiálu, m2 zateplené plochy. K oknům je potřeba dodat rozpis (smlouvu nebo cenovou nabídku). Ve všech fakturách musí být zapsáno místo realizace stavby.

9. Je možné podat žádost o dotaci pouze na okna?

Závisí na velikosti oken, poměru k ostatním konstrukcím a několika dalších parametrech. Výměna oken tedy většinou nestačí a je nutné provést ještě další opatření alespoň na části dalších konstrukcí, jako např. zateplení stropů. Bez podrobného posouzení nelze splnění podmínek pro poskytnutí dotace garantovat.

10. Je možné žádat o dotaci na rekonstrukci v případě, že se jedná o starší dům?

O dotaci z programu Nová zelená úsporám 2021 + na rekonstrukci je možné žádat v případě, že kolaudace byla provedena do 1. 7. 2013.

11. Je vysoká pravděpodobnost, že dotaci dostaneme proplacenou? 

ANO, pokud dodržíte navržená opatření. Projektovou dokumentaci a soupis navržených materiálů obdržíte společně s podanou žádostí. Bez konzultace případných změn navržených opatření nelze zaručit, že bude dosaženo potřebné úspory. Např. pokud se rozhodnete upravit tloušťku izolací nebo materiál, který nebude vyhovovat a nebude dosaženo potřebné izolační schopnosti, bude opatření vyřazeno z dotace a přiznaná výše dotace bude o tuto část ponížena.

12. A jak dlouho proces trvá po podání žádosti až po vyplacení žádosti?

V nové výzvě nejsou určené termíny pro zpracování žádostí ze strany Státního fondu životního prostředí. Podklady jsou zpracovávány v nejbližším možném termínu podle vytíženosti jednotlivých oblastních pracovišť. Po podání žádost o dotaci zkontroluje Státní fond životního prostředí na základě předložené projektové dokumentace a žádost akceptuje. Ode dne akceptace žádosti máte na realizaci opatření 24 měsíců. Po dokončené realizaci Vám zpracujeme všechny doklady, připravíme na podání k vyplacení dokladů. Po doručení zpracovaných dokladů Státní fond životního prostředí vyhodnotí a schválí dotaci. V případě zjištění nedostatků Fond zašle výzvu k doplnění dokladů. Po schválení je dotace vyplacena zpravidla do 3 týdnů.

13. Můžu žádat dotaci na výměnu zdroje vytápění?

  • kotel na pevná paliva – ANO, v případě, že nesplňuje kotel na pevná paliva 1. a 2. emisní třídu. Je to další šance na získání dotace na výměnu hlavního zdroje tepla, pokud žadatel nedosáhne na podmínky kotlíkové dotace.
  • plynový kotel – NE
  • elektrické přímotopy, elektrokotel – ANO, lze získat dotaci pouze na elektrická tepelná čerpadla
  • lokální topidlo – ANO

14. Je možné žádat současně o Novou zelenou úsporám a kotlíkovou dotaci?

ANO, jedná se o dvě různé výzvy. V případě, že Vám byl schválen příspěvek na výměnu kotle z kotlíkových dotací, můžete dosáhnout na bonu na bonus 20.000 Kč za kombinaci obou programů, ale příspěvek z programu Nová zelená úsporám 2021+ Vám bude vyplacen až po proplacení kotlíkové dotace.

15. Je možné žádat v oblasti podpory C – ZDROJE na novostavbu rodinného domu?

Na výměnu zdroje nebo instalaci obnovitelného zdroje energie v této oblasti není možné žádat na opatření realizovaná v průběhu výstavby rodinného domu, ale pouze po dokončení rodinného domu a zapsání do katastru nemovitostí. Mohou nastat dva případy:

  • V případě, že je dům zapsaný v katastru nemovitostí méně než dva roky: je možné podpořit pouze opatření, která nejsou uvedena a započítána v průkazu energetické náročnosti budovy (dále „PENB“) pro stavební řízení (popř. změnu stavby před dokončením, pokud došlo ke změnám s vlivem na energetickou náročnost stavby, což zahrnuje i změnu zdrojů pro vytápění, ohřev vody a případných OZE*). Je to z toho důvodu, že stavebník má zákonnou povinnost opatření uvedená v průkazu zrealizovat a tudíž je není možné podpořit z veřejných prostředků. Pokud tedy např. FV systém v PENBu nefiguruje a realizace (instalace) včetně úhrady systému proběhla až po dokončení rodinného domu (zapsání domu do katastru nemovitostí), je možné takovou FV instalaci podpořit.
  • V případě, že je rodinný dům zapsaný v katastru nemovitostí více než dva roky, považujeme ho za stávající stavbu a pro takovou již předložení PENB nepožadujeme. Je možné podat žádost na jakékoliv opatření při splnění ostatních podmínek dané oblasti podpory. Opatření však musí být realizována a uhrazena až po dvou letech od zapsání rodinného domu do katastru nemovitostí.

Příklady

Žádost na instalaci FV systému: Nový rodinný dům zapsaný v katastru nemovitostí. V PENBu je navržena a započítána instalace fotovoltaických panelů s bateriovým úložištěm. Žádost na instalaci fotovoltaického systému není možné podat, protože opatření je součástí PENBu pro stavební řízení.

Žádost na výměnu elektrokotle za tepelné čerpadlo: Nový rodinný dům zapsaný v katastru nemovitostí. V PENBu je navržena instalace tepelného čerpadla, ale stavebník instaloval elektrokotel. Žádost na výměnu za tepelné čerpadlo není možné podat, protože tepelné čerpadlo mělo být instalováno v rámci stavebního řízení.

Žádost na instalaci FV systému: Rodinný dům byl zapsán do katastru nemovitostí před více než dvěma lety. Žádost na instalaci fotovoltaického systému je možné podat bez ohledu na to, jestli je opatření uvedené v PENBu pro stavební řízení. Instalace a fakturace FV systému musí proběhnout až po dvou nebo více letech od dokončení stavby.

*Pokud stavebník některý ze zdrojů uvedených v PENB nerealizuje a v rámci této změny stavby před dokončením nezpracuje nový PENB, kterým by doložil, že bez tohoto zdroje stavba plní požadavky zákona č. 406/2000 Sb. ve znění platném v okamžiku podání žádosti o povolení stavby, dopouští se přestupku proti uvedenému zákonu.