Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

15 NEJČASTĚJŠÍCH OTÁZEK K PROGRAMU „IROP“ PRO BYTOVÉ DOMY

 

1) Co vše je podpořeno z dotačního programu IROP a jaká je výše dotace?

Do způsobilých nákladů lze zahrnout:

 • zateplení obvodového pláště
 • zateplení střechy
 • zateplení soklové části
 • zateplení stropu ve sklepě
 • výměna výplní otvorů
 • instalace exteriérových prvků stínění (žaluzie, stříšky…)
 • rekuperace (je možné instalovat i jen pro samostatné jednotky)
 • výměna původního kotle na uhlí za nový zdroj tepla
 • instalace fotovoltaických systémů nebo solárních termický panelů
 • úprava lodžií v případě, že se zlepšují tepelně izolační vlastnosti a nedochází k jejich rozšíření

Výše dotace je max 30 až 40 %. Pro Bytový dům, který po realizaci energetických opatření bude spadat do energetické klasifikace C a vyšší, je max. výše dotace 30 %. Pro bytový dům v klasifikaci A – B je max. výše dotace 40 %.

2) Je úprava lodžií podporována z dotačního titulu?

V případě, že se lodžie pouze opravují a nezvětšuje se jejich plocha, pak jsou součástí způsobilých nákladů a budou podpořeny z dotačního programu.

V případě, že se plocha lodžií v rámci rekonstrukce bude zvětšovat nebo budou vybudovány úplně nové lodžie, pak se jedná o přístavbu, která již podporovaná z dotačního programu není a není možné ji zahrnout do způsobilých nákladů.

3) Kdo může žádat o dotaci z programu IROP?

Žadatelem o dotaci můžou být vlastníci bytových domů s výjimkou fyzických osob nepodnikajících, společenství vlastníků bytových jednotek nebo bytová družstva

4) jaký je rozdíl mezi dotačními tituly PANEL 2013+ a IROP?

Dotační program IROP pro bytové domy je příspěvek na revitalizaci bytových domů, který může dosahovat výše až 85 % vynaložených způsobilých nákladů.

PANEL je úvěr od státu pro revitalizaci bytových domů, který je poskytován s velmi nízkým úrokem.

Příklad:

Vstupní údaje:

Investiční náklady na revitalizaci domu (dle cenových nabídek):       6.300.000,- Kč (vč. DPH)

Pokrytí investice z vlastních zdrojů SVJ:                                                      750.000,- Kč

Výše nutného úvěru:                                                                                   5.650.000,- Kč

Tvorba fondu oprav:                                                                                         51.000,- Kč / měsíc

Program PANEL+

Doba splácení zvýhodněného úvěru:10 let

Výše úroku:                                                                                                                0,57 %

Celkem bude zaplaceno na úrocích:                                                        177.000,- Kč 

Nutná měsíční splátka:                                                                                       52.000,- Kč

(bude nutné navýšit tvorbu fondu oprav)

 Program IROP – Energetické úspory v bytových domech II

Způsobilé výdaje pro dotaci (z rozpočtu):                                                      6.074.700,- Kč

Způsobilé výdaje ostatní (PD, PENB, administrace dotace, TDI,..):               250.000,- Kč (odhad)

Celkové způsobilé výdaje:                                                                                  6.324.700,- Kč

Výše dotace (30 %):                                                                                          1.897.410,- Kč

Bude nutné vzít si úvěr na pokrytí investice, ve výši 5 650 000,- Kč.

Příklad úvěru:

Výše úroku:                                                                                                                         1,83 %

Doba splácení úvěru:                                                                                                          13 let

Výše měsíční splátky:                                                                                                 40.955,- Kč

(není nutné navyšovat tvorbu fondu oprav)

 

Celkem bude zaplaceno na úrocích:                                                                     703.000,- Kč

Poplatek bance za správu a za uzavření úvěru:                                                    30.000,- Kč

Celkem platba bance:                                                                                          733.000,- Kč                                                                                                                             

Porovnání výhodnosti

PANEL+:

Bude přeplaceno 177.000,- Kč na úrocích.

Bilance: – 177.000,- Kč

IROP:

Bude přeplaceno 733.000,- Kč, bude poskytnuta jednorázová dotace 1.897.410,- Kč. Dům tedy bude v plusu o 1.164.410,- Kč.

Bilance: + 1.164.410,- Kč

Vyplacení dotace

Po provedení revitalizace a ukončení díla bude dotace z programu IROP vyplacena jednorázově na účet SVJ. Pokud bude použita tato částka pro mimořádnou splátku úvěru, bude úvěr přepočítán a bude snížena měsíční splátka nebo ponížena doba splácení úvěru.

Tímto lze dosáhnout dodatečné úspory. Např. při provedení této mimořádné splátky, po roce od čerpání úvěru, by dodatečná úspora činila cca 150.000,- Kč.

5) Jaké dokumenty je potřeba doložit k žádosti o dotaci?

 • plnou moc v případě zastupování
 • podklady pro hodnocení, podle kterých je žádost posuzována
 • výpis z katastru nemovitostí
 • projektovou dokumentaci pro vydání stavební povolení nebo pro ohlášení stavby
 • žádost o stavební povolení nebo ohlášení stavby případně již vydané stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru případně veřejnoprávní smlouvu, která nahrazuje stavební povolení. K žádosti se také přikládají stanoviska příslušných úřadu (OŽP, HZS, Hygiena…)
 • položkový rozpočet stavby
 • energetické hodnocení budovy (PENB), který splňuje podmínky IROP
 • Čestné prohlášení o skutečném majiteli
 • Stanovy a zápis ze schůze včetně prezenční listiny, na které byla schválena revitalizace bytového domu

Z výše uvedených dokumentů od Vás budeme potřebovat jen zápis ze schůze včetně   prezenční listiny. Aby byla žádost o dotaci kompletní, je potřeba doložit číslo účtu žadatele, na který bude zaslána dotace.

Předvyplněná plná moc a čestné prohlášení o skutečném majiteli Vám bude zasláno k podpisu. Zbývající dokumentaci jsme schopni po domluvě s Vámi zajistit či vypracovat.

6) Jak probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby?

Výběrové řízení lze vypsat až po registraci žádosti o dotaci. Výběrové řízení probíhá formou uzavřené výzvy, to znamená, že můžete oslovit společnosti dle vlastního výběru a na základě nejlepších referencí. Ve výběrovém řízení musí být osloveny minimálně tři stavební společnosti. Oslovení probíhá prostřednictvím e-mailových zpráv s oznámením o doručení. Lhůta pro podání nabídek je obvykle 10 nebo 15 kalendářních dnů. Po uplynutí lhůty pro podání nabídek probíhá jejich vyhodnocení na základě hodnotících kritérií. Závěrem je společnostem zasláno oznámení o výsledku výběrového řízení. Veškeré dokumenty týkající se administrace výběrového řízení Vám vypracujeme.

7) Jak probíhá celkový schvalovací proces žádosti o dotaci?

Žádost o dotaci je od zaregistrování podrobena několika fázím kontroly. První fází je kontrola podmínek přijatelnosti a formálních náležitostí. Během této kontroly jsou doplněny či upraveny formální nedostatky v doložených podkladech. Druhou fází je ex-ante kontrola a ve třetí fázi je žádost již doporučena k financování. Poslední fází je vydání právního aktu neboli rozhodnutí o poskytnutí dotace.

8) Jak dlouho trvá administrace žádosti, tj. kdy bude vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace?

Od data registrace je předpokládaná administrace žádosti 3 – 4 měsíce. Do této doby je již zřejmé, zda je žádost doporučena financování. Konečné vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, tzv. právního aktu, pak závisí na vydání stavebního povolení s nabytím právní moci v případě, že bylo zažádáno o stavební povolení.

9) Co znamenají a jak se vykazují indikátory?

Indikátory jsou důležitou součástí žádosti o dotaci. Hodnoty indikátorů vyplývají z dostupných     dat, které jsou uvedeny v Průkazu energetické náročnosti budovy. V případě, že během realizace dojde ke změně zateplovacího materiálu s jinými vlastnostmi je potřeba upravit průkaz energetické náročnosti budovy a také indikátory. Indikátory jsou vykazovány ve zprávě o realizaci a také ve zprávě o udržitelnosti.

10) Co znamená žádost o změnu, žádost o platbu, zpráva o realizaci a zpráva o udržitelnosti?

Formou žádostí o změnu se podávají veškeré změny, které se týkají žádosti o dotaci. Nejčastějším tématem žádosti o změnu je prodloužení termínu realizace projektu, realizace či nerealizace některých energetických opatřeních, úprava indikátorů nebo doplnění dokumentů.

Žádost o platbu je podána do 20 pracovních dnů od ukončení realizace projektu, resp. od data fyzické realizace projektu uvedeného v žádosti o dotaci. V žádosti o platbu jsou dokládány dokumenty uvedené v bodě 5.

Zpráva o realizaci se vyplňuje současně s podáním žádosti o platbu. Ve zprávě o realizaci jsou popsány všechny fakta během realizace projektu, zejména průběh stavebních prací.

Zpráva o udržitelnosti se podává jedenkrát ročně po dobu pěti let. V této zprávě jsou podávány informace ohledně schváleného a již proplaceného projektu.

11) Lze termín realizace prodloužit?

Termín realizace projektu lze prodloužit, avšak o prodloužení termínu je potřeba včas       informovat. Po schválení prodloužení termínu realizace bude vydáno aktualizované    rozhodnutí o poskytnutí dotace.

12) Jak postupovat v případě změny projektu během realizace?

V případě změny na projektu je potřeba kontaktovat projektového manažera. Po domluvě dojde k úpravě potřebných dokumentů či informací v žádosti o dotaci a formou žádosti o změnu budou upravené podklady zaslány ke schválení poskytovateli dotace.

13) Co je potřeba k vyplacení dotace?

K úspěšnému proplacení dotace je potřeba poskytovateli doložit následující dokumenty:

 • Předložení smluv a účetních dokladů týkající se projektu (technický dozor, realizační stavební firma)
 • Soupisy prací, které jsou přílohou účetních dokladů za stavební práce
 • Výpisy z účtu prokazující zaplacení jednotlivých účetních dokladů
 • Předávací protokoly
 • Stavební deník
 • Smlouva o zřízení bankovního účtu, na který bude zaslána dotace. Jestliže nemáte k dispozici smlouvu o zřízení bankovního účtu bude Vám zasláno čestné prohlášení.
 • Jestliže bylo zažádáno o úvěr – předložení smlouvy a potvrzení o zaplacení úvěru
 • výpis z účetní evidence nebo kniha analytické evidence. Z výpisu musí být zřejmé zaúčtování výdajů týkající se projektu (zpracování žádosti, projektové dokumentace, technický dozor,        stavební práce)
 • kolaudační souhlas/rozhodnutí o povolení k předčasnému užití stavby/o prozatímním užívání, pokud bylo již vydáno

14) Kdy bude dotace vyplacena?

Dotace je obvykle vyplacena do tří měsíců od podání žádosti o platbu. Žádost o platbu je podána maximálně do 20 pracovních dnů od ukončení fyzické realizace projektu. V této době probíhá kompletace dokumentů, které se týkají revitalizace bytového domu, zejména účetních dokladů. Dokumenty jsou následně schváleny krajským pracovištěm poskytovatele dotace (CRR ČR) a poté jsou předány ŘO IROP v Praze ke schválení a proplacení dotace.

15) Kdy je potřeba doložit kolaudační souhlasy?

Kolaudační souhlas se dokládá při žádosti o platbu. V průběhu administrace žádosti o platbu lze souhlas dodatečně doložit. Jestliže v době podání žádosti o dotaci nemáte kolaudační souhlas k dispozici, může být souhlas doložen jeden rok po vyplacení dotace prostřednictvím zprávy o udržitelnosti.