Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Zákaz provozu kotlů 1. a 2. emisní třídy

Od 1. září 2024 bude podle zákona o ochraně ovzduší povoleno používat pouze kotle na tuhá paliva 3. a vyšší emisní třídy podle ČSN EN 303-5. Provoz starých kotlů bude zakázán. Je tedy nejvyšší čas na jejich výměnu za nové ekologické zdroje vytápění.

Starý kotel můžete vyměnit s dotační podporou dvěma způsoby:

V programu Nová zelená úsporám

Dotace je určena pro majitele domů, kteří nesplňují podmínku nízkopříjmových domácností. Dotace může dosáhnout až 50 % způsobilých výdajů s následujícími limity.

Typ zdroje Oblast Výše podpory [Kč]
Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva Kotel-bio 80.000
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a s celosezónním zásobníkem pelet Kotel-bio+ 100.000
Lokální zdroj/zdroje na biomasu se samočinnou dodávkou paliva. Sálavé, teplovzdušné nebo s teplovodním výměníkem.
Individuálně na místě stavěná kamna na biomasu.
Kamna 45.000
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch TCA/TCA+ 60.000 / 80.000 (+TUV)
Tepelné čerpadlo vzduch-voda TCV/TCV+ 80.000 / 100.000 (+TUV)
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch nebo vzduch-voda pro vytápění a ohřev vody s podporou FV TC+FV 140.000
Tepelné čerpadlo země-voda s plošným kolektorem TCK/TCK+ 120.000 / 140.000 (+TUV)
Napojení na soustavu zásobování teplem CZT 40.000

Nově můžete získat podporu i na výměnu plynových kotlů a topidel starších 20 let.

Doklady, které jsou potřeba k podání žádosti:

KOTLE NA TUHÁ PALIVA

  • doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla – žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) nevyhovující emisní třídu
  • fotografie stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso

PLYNOVÉ KOTLE A TOPIDLA

  • fotografie stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso
  • fotografie štítku kotle s čitelným rokem výroby, příp. jiný dokument prokazující stáří kotle minimálně 20 let

Po provedení výměny je potřeba předložit:

  • faktury (včetně zálohových)
  • fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla
  • zpráva o instalaci a uvedení nového zdroje do provozu na závazném formuláři potvrzená oprávněnou osobou
  • protokol o revizi spalinové cesty podle vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)
  • potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle

V případě dalších dotazů jsme k dispozici na info@endum.cz

V programu Kotlíkové dotace

Dotace je určena pro domácnosti s nižším příjmem, jako jsou senioři nebo osoby pobírající příspěvek na bydlení. Dotace může dosáhnout až 95 % způsobilých výdajů, a to až 180 tisíc korun podle typu nového zdroje s následujícími limity.

Typ zdroje Výše podpory [Kč]
Tepelné čerpadlo 180.000
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 130.000
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 130.000

Peníze můžete získat předem, vyplácí je krajské úřady. Příjem žádostí probíhá přes krajské úřady postupně od léta 2023.

Kotlíkové dotace nevyřizujeme. V případě zájmu oslovte prosím naši partnerskou firmu VIP Office s. r. o. pana Ing. Michala Vodáka – email: info@vipoffice.cz, vodak@vipoffice.cz, tel: 777 009 251.