Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám pro fotovoltaické střešní tašky

Oblast podpory C.3.3 – fotovoltaické systémy pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem

 • Podporovány jsou systémy na přípravu teplé vody s přímým ohřevem.
 • Instalovaný fotovoltaický systém musí být vybaven technologií pro účinnou optimalizaci systému v závislosti na zátěži (např. sledovaní maximálního bodu výkonu „MPPT“).
 • Instalovaný systém nesmí být propojen s distribuční soustavou.
 • Systém musí být umístěn na stavbě evidované v katastru nemovitostí, popř. jiné stávající stavbě umístěné na pozemku náležícím k řešenému rodinnému domu.

Požadované parametry v podoblasti podpory C.3.3

Sledovaný parametr Označení [Jednotky] C.3.3
Minimální pokrytí potřeby tepla na přípravu teplé vody [%] 50
Minimální měrný objem akumulačního zásobníku tepla vztažený k instalovanému výkonu solárního systému [l∙kWp-1] ≥ 80

Oblasti podpory C.3.4, C.3.5, C.3.6 a C.3.7 – fotovoltaické systémy propojené s distribuční soustavou

 • Maximální instalovaný výkon systému nesmí být vyšší než 10 kWp.
 • Systém musí být propojen s distribuční soustavou. Podpora se poskytuje pouze na systémy připojené k distribuční soustavě po 1. 1. 2016.
 • Systém musí být umístěn na stavbě evidované v katastru nemovitostí, popř. jiné stávající stavbě umístěné na pozemku náležícím k řešenému rodinnému domu.
 • Systém musí být vybaven měničem s minimální účinností 94 % (Euro účinnost) a technologií pro sledování bodu maximálního výkonu s minimální účinností přizpůsobení 98 %. U měničů určených k přeměně stejnosměrného napětí z elektrických akumulátorů na střídavé napětí používané ve vnitřních rozvodech – tzv. „hybridní měniče“, se připouští minimální účinnost 92 % (Euro účinnost).
 • Není dovoleno použití olověných startovacích akumulátorů a Ni-Cd akumulátorů.
 • Míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v RD musí být alespoň 70 % z celkového teoretického zisku systému.
 • Systém musí zajistit automatické řízení systému v závislosti na aktuální výrobě a spotřebě elektrické energie s prioritním využitím pro krytí okamžité spotřeby elektrické energie (zařízení pro optimalizaci vlastní spotřeby vyrobené elektrické energie) a akumulaci přebytků energie.

> Podoblast podpory C.3.4 – FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh∙rok-1

 • Systém musí dosáhnout alespoň minimálního využitelného zisku 1 700 kWh∙rok-1.
 • Systém musí umožnit akumulaci přebytků energie ve formě tepelné energie. Minimální měrný objem instalovaného zásobníku teplé vody nebo akumulační nádrže je 80 l∙kWp-1 instalovaného výkonu. Do objemu se nezapočítává objem zásobníku nebo akumulační nádrže, který je zároveň ohříván prostřednictvím termického solárního systému. Pokud je výpočtem potřeby teplé vody a objemu vody potřebného pro akumulaci přebytků el. energie doloženo, že pro splnění ostatních podmínek postačuje objem nižší, lze navrhnout objem nádrže vyhovující tomuto výpočtu, minimálně však 120 litrů.
 • Akumulace přebytků energie do elektrických akumulátorů je možná, ale ne povinná.

> Podoblast podpory C.3.5 – FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým minimálním využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh∙rok-1

> Podoblast podpory C.3.6 – FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým minimálním využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh∙rok-1

> Podoblast podpory C.3.7 – FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým minimálním využitelným ziskem ≥ 4 000 kWh∙rok-1

 • Systém musí umožnit akumulaci přebytků energie ve formě elektřiny. Minimální měrná kapacita akumulátoru je 1,75 kWh∙kWp-1 instalovaného výkonu. Jsou-li v systému použity akumulátory využívající moderních technologií umožňující využít vysoký počet hlubokých vybíjecích cyklů bez výrazné ztráty kapacity, lze uvažovat se sníženým požadavkem na minimální měrnou kapacitu akumulátorů, nejméně však 1,25 kWh∙kWp-1. Za tyto technologie jsou považovány zejména akumulátory na bázi lithia (Li-Ion, LiFePO4, LiFeYPO). Snížený požadavek nelze uplatnit pro akumulátory na bázi olova (vč. gelových, AGM a trakčních), Ni-MH, Ni-Fe.
 • Akumulace přebytků energie do teplé vody je možná ale ne povinná.

Výše podpory

Podoblast podpory Typ systému Výše podpory [Kč/dům]
C.3.3 FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem 35 000
C.3.4 FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh∙rok-1 55 000
C.3.5 FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh∙rok-1 70 000
C.3.6 FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh∙rok-1 100 000
C.3.7 FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 4 000 kWh∙rok-1 150 000

Podoblast podpory C.5 – Podpora na zpracování odborného posudku

 • O podporu v této podoblasti lze žádat současně s podáním žádosti o podporu fotovoltaických systémů.
 • Maximální výše podpory v této podoblasti činí 5 000 Kč, a to i v případech, kdy je žádáno na více opatření současně.
 • Podpora v této podoblasti je vyplacena současně s podporou na realizaci ostatních podporovaných opatření. A to až po zhotovení a zprovoznění systému.