Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Máte otázky k Nové zelené úsporám?

Co je potřeba udělat, abych mohl žádat o dotaci Nová zelená úsporám?

Pokud nemáte založený identifikační prostředek, je nezbytné si zřídit aktivní identitu fyzické osoby (účet) na portálu Identitaobcana.cz. Zde jsou dvě možnosti založení

Některá opatření bylo dříve možné udělat i svépomocí. Platí to stále, nebo je potřeba zadat vše specializovaným firmám?

Ano, to platí stále. Svépomoc je umožněna na rodinné domy například u zateplení, výstavby a instalací nádrží na dešťovku. Výjimku tvoří montáž obnovitelných zdrojů energie, které musí in­stalovat osoba s příslušným osvědčením, a to jak v případě dodatečné instalace do stávají­cího domu, tak v případě novostaveb. Při re­konstrukci či výstavbě domu i v případě rea­lizace (části) opatření svépomocí však musíte zajistit odborný technický dozor.

Zahrnuje se do výměny oken i montáž včet­ně bourání a zednické práce?

Ano, pokud jsou práce řešeny dodavatel­sky a je možné je doložit fakturami. Do do­tace mohou být zahrnuty všechny práce, kte­ré souvisí s realizovaným opatřením.

Je nutné mít na všechna opatření projekt od odborné firmy?

V případě projektů na snížení energetické náročnosti stávajících rodinných domů (zateplení) a vý­stavby nového rodinného domu (novostavby) vám naše firma vypracuje všechny požadované projekty, průkaz energetické náročnosti budovy a opatří autorizací dokumenty, které jsou požado­vány k posou­zení splnění podmínek programu. V těchto pří­padech projektová dokumentace dává fondu určitou záruku, že vše bude provedeno kva­litně a v souladu s podmínkami programu. I na dokumentaci můžete čerpat dotaci 25.000 Kč, u novostaveb 35.000,- Kč.

S dotací Nová zelená úsporám jsem v mi­nulých letech postavil rodinný dům. Mohu nyní žádat o podporu na pořízení dobíjecí stanice pro osobní vůz?

Ano, toto opatření je podporováno i sa­mostatně.

Mohu požádat o dotaci na pořízení dobíjecí stanice pro osobní vozidlo, i když to vozidlo ještě nemám, nebo musím prokázat, že už jsem jeho majitelem?

Dotace se vztahuje na vybudování dobíjecí­ho místa, tudíž nemusíte dokládat, že přísluš­ný automobil vlastníte nebo budete vlastnit. Jelikož dotace tvoří vždy 50 % z doložených realizačních výdajů, nepředpokládá se, že by o dotaci žádal někdo, kdo pro dobíjecí stanici nemá využití, protože zbytek prostředků musí vždy doplatit ze svých zdrojů.

Bude možné podpořit zelenou střechu samostatně bez zateplení či dotace na vý­stavbu?

Ano, na zelenou střechu lze nově žádat i samostatně.