Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Komplexní úspory na projekty na veřejných budovách

5) OPŽP – 37. a 38. VÝZVA – KOMPLEXNÍ ÚSPORNÉ PROJEKTY NA VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH
Podporované aktivity v opatření 1.1.1 – Snížení energetické náročnosti veřejných
budov a veřejné infrastruktury

Jedná se o výzvu zaměřenou na tzv. komplexní projekty, kdy hlavní opatření 1.1.1 je
umožněno kombinovat s opatřeními 1.1.3, 1.1.4 a dále 1.2.1, viz níže.
• Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy.
• Systémy využívající odpadní teplo.
• Systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.
• Rekonstrukce otopné soustavy.
• Ostatní opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy ve všech aspektech
jejího provozu např.:
 zavedení energetického managementu, včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie;
 rekonstrukce předávacích stanic tepla.
 rekonstrukce teplovodních rozvodů v rámci areálových škol, nemocnic apod. s jednou centrální kotelnou.

Podporované aktivity v opatření 1.1.3 – Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov (nelze podpořit samostatně)
• Modernizace vnitřního osvětlení.
• Opatření k eliminaci negativních akustických jevů.
• Vnější stínící prvky.

Popis podporovaných aktivit v opatření 1.1.4 – Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu (nelze podpořit samostatně)

• Technologie pro akumulaci, úpravu a rozvod šedých a srážkových vod v budovách
za účelem splachování, zálivky, praní a dalších relevantních užití.

Popis podporovaných aktivit v opatření 1.2.1 – Výstavba a rekonstrukce obnovitelných
zdrojů energie pro veřejné budovy (nelze podpořit samostatně)
• Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za:
• tepelné čerpadlo,
• kotel na biomasu,
• zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE.
Součástí projektu může být i rekonstrukce otopné soustavy.
• Instalace solárně – termických systémů.
• Instalace fotovoltaických systémů.
• Rekonstrukce, či výměna stávajícího OZE za OZE.
• Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.

Žadatelé:
• obce
• městské části hlavního města Prahy – pouze na projekty realizované mimo území
hlavního města Prahy
• dobrovolné svazky obcí
• kraje
• veřejnoprávní instituce
• příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
• organizační složky státu
• veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,
• vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
• nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
• církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
• státní podniky
• obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem
Výše příspěvku:
Dle výpočtového nástroje, každý záměr je nutno posoudit samostatně. Dotace je poskytována formou jednotkových nákladů za jednotlivá opatření dle stupně rozsahu renovace budovy
Omezení:
• Nebudou podporována opatření realizovaná na novostavbách, přístavbách a nástavbách. Omezení se netýká změn dokončených budov, u kterých se zvětší energeticky vztažná plocha na nejvýše 1,4násobek původní energeticky vztažné plochy
• Realizací projektu musí dojít k min. úspoře 30 % primární energie z neobnovitelných zdrojů oproti původnímu stavu
• V případě realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla musí být suchá účinnost zpětného získávání tepla (rekuperátoru) min. 65 % dle ČSN EN 308
• Po realizaci projektu nesmí být v budově pro vytápění nebo přípravu teplé vody využívána tuhá fosilní paliva
• Nebude podporována výměna zdroje na vytápění, kterou by došlo k úplnému odpojení od soustavy zásobování dle zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále také „SZTE“)40. V případě částečné náhrady dodávek energií ze SZTE, je možno projekt podpořit pouze se souhlasem vlastníka či provozovatele SZTE

Příjem žádostí do: 01.03.2024 do 20:00 hod