Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Energetické úspory veřejných budov

Aktuálně probíhá příjem žádostí u výzvy týkající se energetických úspor, jejímž cílem je snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů.
Příjem žádostí: 3. 4. 2017 – 29. 9. 2017

Podporované projekty: Celkové nebo dílčí energetické úsporné renovace veřejných budov

  • Zateplení obvodového pláště budovy
  • Výměnu a renovaci otvorových výplní
  • Realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí
  • Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
  • Realizace systémů využívajících odpadní teplo
  • Výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn
  • Instalace fotovoltaického systému
  • Instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV
  • Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje, instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, kde veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.

Příjemci podpory: Kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti

Výše podpory: 100 tis. Kč (bez DPH) – 50 mil. EUR (včetně DPH)

Možnost úvěru z NPŽP: Žadatelé o dotaci mohou rovněž využít souběžnou výzvu z Národního programu Životní prostředí (NPŽP), která nabízí zvýhodněné úvěry na kofinancování projektů podpořených 70. výzvou OPŽP. Příjemci dotací z OPŽP mohou díky ní pokrýt až sto procent celkových způsobilých výdajů na jimi realizovaný projekt. Roční úroková míra u úvěru je stanovena fixně na jedno procento bez dalších poplatků. Maximální délka splatnosti úvěru je 10 let, přičemž bude umožněn odklad splátek až do 12 měsíců po realizaci projektu.