Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

15 často kladených otázek k programu „Nová zelená úsporám“

 

||| Informace budou aktualizovány po zveřejnění nových podmínek programu Nová zelená úsporám. Děkujeme za pochopení. ||| 

 

1) Je možné provést zateplení svépomocí nebo je nutné, aby stavební práce provedla odborná firma?

Dotační program Vám přispěje jen na to, co jste prokazatelně zaplatili. To znamená, že u izolací, oken, solárních panelů a ostatních opatření je nutné mít faktury a doklady o zaplacení na materiál i na práci. Provést opatření svépomocí je možné pouze v případě, že se jedná o novostavbu ne však u rekonstrukcí.

Počínaje 15. 10. 2018 mohou  majitelé a stavitelé rodinných domů získat dotaci také na úsporné rekonstrukce domů provedené svépomocí. Mezi způsobilé výdaje bude možné zahrnout faktury za materiál, výpůjčku nářadí a za technický dozor uskutečněné po 1. 9. 2018.

2) Kolik procent celkového nákladu vlastně je možné v rámci dotace získat? Pokud by rozpočet byl například 100 000,- Kč, je možné dostat v dotaci za nějakých okolností také 100 000,- Kč, nebo pouze určité procento?

Výše dotace se počítá dle plochy zateplovaných konstrukcí. Z reálně proinvestovaných peněz na způsobilé náklady vám bude navráceno 50 %, maximálně však do výše přiznané dotace.

Např. pokud budete mít nárok na dotaci ve výši 200 000,-

1) a proinvestujete 400 000,-, obdržíte plnou výši podpory

2) a proinvestujete 300 000,-, dostanete dotaci 150 000,-

3) a proinvestujete 500 000,-, dostanete maximálně slíbených 200 000,-

Proinvestovaný částka se počítá ze součtu způsobilých nákladů, tzn. okna + izolace…

3) Co všechno je možné zahrnout do způsobilých nákladů?

Do způsobilých nákladů je možné zahrnout veškerý nutný materiál použitý na prováděná opatření a jeho montáž, náklady na projektovou dokumentaci, průkaz energetické náročnosti budovy, zprávu odborného technického dozoru.

Například u zateplení šikmé střechy Vám může být proplaceno odstranění původní omítky, vložení izolace (práce i materiál) a následné sádrokartonové práce. Výmalba se již neproplácí.

Mezi způsobilé výdaje bude možné zahrnout faktury za materiál, výpůjčku nářadí a za technický dozor uskutečněné po 1. 9. 2018.

4) Je možné uplatnit faktury před podáním žádosti o dotaci?

Proplaceny mohou být faktury až 2 roky zpětně před datem podání žádosti. Zateplení by také mělo vyhovovat podmínkám programu Nová zelená úsporám z pohledu celkových tepelně izolačních vlastností. Pro každou konstrukci je potřeba navrhnout správnou tloušťku izolace. Proto doporučujeme počkat s pracemi až po dokončení výpočtu.

Nově platí pro všechny podané žádosti o dotace po 15. 5. 2020, že mají uznatelné faktury s datem od 1. 1. 2018 – dodavatelsky. Dále jsou uznatelné všechny faktury na materiál (svépomocí a stínící techniku) od 1. 9. 2018.

5) Na koho musí být práce a materiál fakturován? 

Faktury by měly být vystaveny na žadatele – vlastníka domu. Jiného příjemce však lze zohlednit po vyplnění čestného prohlášení, že s použitím dokumentů pro dotaci souhlasí. Platí to pouze u spolumajitele domu (manželka, manžel, syn, vnuk), nebo osoby se stejným trvalým bydlištěm. Ve všech fakturách musí být zapsáno místo realizace stavby.

6) Je možné podat žádost o dotaci pouze na okna?

Celková úspora tepla na vytápění musí být min. 20 %, na to výměna oken většinou nestačí, a tudíž je nutné provést ještě další opatření např. zateplení půdy, fasády apod. aby bylo dosaženo minimální úspory.

7) Má na dotaci nějaký vliv skutečnost, že dům je vytápěn kamny?

Je nutné, aby kamna splňovala alespoň 3. emisní třídu. V opačném případě lze přes program Nová zelená úsporám žádat dotaci na jejich výměnu.

8) Je možné žádat o dotaci na rekonstrukci v případě, že se jedná o starší dům?

O dotaci z programu Nová zelená úsporám na rekonstrukci je možné žádat v případě, že žádost o stavební povolení byla podána před datem 1. 7. 2007. U staveb po tomto datu se jedná o novostavby a lze žádat jen o podporu z oblasti B, tedy o výstavbu nových domů v pasivním standardu.

9) Je vysoká pravděpodobnost, že dotaci dostaneme proplacenou?

ANO, pokud dodržíte navržená opatření. Projektovou dokumentaci obdržíte společně s podanou žádostí. Bez konzultace případných změn navržených opatření nelze zaručit, že bude dosaženo potřebné úspory.

Např. pokud se rozhodnete upravit tloušťku izolací nebo materiál, který nebude vyhovovat a nebude dosaženo potřebné izolační schopnosti, bude opatření vyřazeno z dotace a přiznaná výše dotace bude o tuto část ponížena.

10) Jak dlouho celý proces trvá od podání žádosti?

Po podání žádosti o dotaci má Státní fond životního prostředí 30 dnů na kontrolu předložené projektové dokumentace. Po akceptaci žádosti máte na realizaci opatření 24 měsíců. Po dokončené realizaci Vám pomůžeme se zpracováním dokladů. Po doručení dokladů Státní fond životního prostředí vyhodnotí a schválí dotaci zpravidla do 6 týdnů. V případě zjištění nedostatků se musí tyto odstranit ve lhůtě 30 dnů. Po schválení je dotace vyplacena zpravidla do 3 týdnů.

11) Musí být realizační firma zapsaná do programu Nová zelená úsporám?

NE, nemusí. Tato podmínka platila jen u 1. výzvy. Nyní žádáme již ve 3. výzvě.

12) Co když výrobky, které chci použít nemají SVT kód?

Realizační firma může buď zažádat o zapsání výrobku do databáze nebo stačí doložit certifikát vlastností výrobku.

13) Můžeme v programu Nová zelená úsporám žádat o výměnu kotle na tuhá paliva?

Ne. Za tímto účelem vznikl program na výměnu kotlů na tuhá paliva, tzv. „Kotlíková dotace“, tato je nyní ukončena a čekáme na vyhlášení  podmínek nové výzvy.

14) Můžeme přes Novou zelenou úsporám žádat o dotaci na tepelné čerpadlo?

Ano. Dotace je dostupná při výměně „kamen na fosilní paliva“ a při přechodu z elektrických přímotopů, elektrokotlů, jejichž výměna v rámci kotlíkové dotace není možná.

V rámci kotlíkové dotace lze žádat pouze o výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním, které mají 1. nebo 2. emisní třídu případně se jedná o kotle starší bez určení emisní třídy, nikoli však o výměnu kamen, elektrokotlů nebo plynových kotlů.

V rámci kotlíkové dotace můžete původní starý kotel vyměnit za nový kotel na biomasu s ručním přikládáním, automatický kotel na biomasu, automatický kombinovaný kotel, plynový kondenzační kotel nebo za tepelné čerpadlo.

V rámci programu Nová zelená úsporám můžete původní kamna na fosilní paliva vyměnit na kotle na biomasu, plynový kondenzační kotel nebo krbová kamna na biomasu, a elektrický přímotop můžete vyměnit pouze za tepelné čerpadlo.

15) Je možné žádat současně o Novou zelenou úsporám a kotlíkovou dotaci?

Ano, je to možné. V případě, že Vám byl schválen příspěvek na výměnu kotle z kotlíkových dotací (platí od 2. výzvy), máte nárok na bonus za kombinaci obou programů, ale příspěvek z programu Nová zelená úsporám Vám bude vyplacen až po proplacení kotlíkové dotace.