Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz


Státní správa a příspěvkové organizace

Naše projekční kancelář je připravena poskytnout Vám komplexní služby při zpracování investičního záměru. Od prvotního poradenství a zhodnocení Vašeho záměru, přes zpracování kompletní dokumentace až po vyřízení dotací. Pro žadatele ve veřejném sektoru nabízíme kompletní zpracování žádosti o finanční podporu z fondů Evropské Unie v Operačním programu Životní prostředí pro snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie.

Jsme připraveni pro Vás zpracovat:

 • Kompletní projektovou dokumentaci pro stavební povolení i provádění stavby a to včetně dokumentací TZB
 • Energetický audit, Energetický posudek a Průkaz energetické náročnosti budovy
 • Vyřízení dotace a kompletní administraci
 • Odborné poradenství před zahájením, v průběhu i po dokončení projektu
 • Zkušenosti s již úspěšně schválenými dotačními projektyMŮŽETE ČERPAT Z NÁSLEDUJÍCÍCH DOTAČNÍCH PROGRAMŮ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – 100. VÝZVA

Prioritní osa 5: Energetické úspory

Specifický cíl: 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie


Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov:

 • Zateplení obvodového pláště budovy,
 • Výměna a renovace (repase) otvorových výplní,
 • Realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí,
 • Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
 • Realizace systémů využívajících odpadní teplo,
 • Výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn.
 • Instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV.

Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje, instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, kde veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.

Typy příjemců:

 • kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu,
 • státní organizace,
 • veřejné výzkumné instituce,
 • veřejnoprávní instituce,
 • městské části hl. města Prahy,
 • příspěvkové organizace,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení,
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, ústavy, spolky),
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy.
Termín přijmu žádostí od 1. 3. 2018 do 31. 1. 2019
Výše dotace max. 40%
Minimální výše způsobilých výdajů 100 000,- Kč

OnlinePoptávkový formulář


Jméno a příjmení*

Telefon

E-mail*

Město

S čím Vám můžeme pomoci?